skip to Main Content

Ny uppdaterad beskattningsanvisning för UF-företag

Skatteförvaltningen har uppdaterat sin anvisning om beskattningen, som gäller UF-företag. Uppdateringen ändrar i huvudsak inte UF-företagens verksamhetssätt utan de nya instruktionerna har gjorts till en klarare helhet. Dessutom har det kommit till några tillägg.

Vad har förändrats?

Vi har samlat de mest centrala förändringarna.

Du kan bekanta dig med den nya beskattningsanvisningen som helhet på Skatteförvaltningens webbsidor.

2 Programmen UF Ett år som företagare och UF Start Up ( tillsatt branschlinjelinjedragning )

”De elever som grundar övningsföretaget kan i princip välja inom vilken bransch övningsföretaget ska vara verksamt. Inom vissa branscher förutsätter verksamheten dock enligt lagen en registrering av företaget, en koncession eller en anmälan eller andra motsvarande åtgärder. Till exempel regleringen som gäller entreprenader och löneutbetalning inom byggbranschen kräver i praktiken att ett företag inom byggbranschen förs in i de vederbörliga registren.”

I praktiken begränsar linjedragningen till vissa delar UF-företagens affärsidéer i branscher där lagstiftningen är mycket strikt. Till exempel kan ett UF-företag inte fungera som underleverantör på en stor byggarbetsplats som regleringen gäller. Till regleringen hör bland annat att det finns ett krav på att skattenumren ska synas i arbetskorten.

Också andra branscher kan ha branschspecifik reglering som förutsätter att man grundar ett riktigt företag.

4 Momsbeskattning ( inga förändringar, men observera den kommande lagförändringen )

Inga förändringar jämfört med tidigare. UF-företagens verksamhet är fortfarande befriat från mervärdesskatt då omsättningen för verksamhetsperioden stannar under gränsen för verksamhet i liten skala som det stadgas om i 3 § i mervärdesskattelagen. För närvarande är gränsen för verksamhet i liten skala 8500 euro.

En lagförändring som träder i kraft 1.1.2016. har antecknats i lagen. Den höjer gränsen för verksamhet i liten skala till 10.000 euro. Skatteförvaltningen har informerat UF om att förändringen inte gäller UF-företag vars verksamhetsperiod är läsåret 2015-2016 eftersom verksamheten inletts på 2015 års sida.

Däremot följer UF-företag som inleder programmet efter 1.1.2016 den nya gränsen.

5 Förskottsuppbörd ( förändringar finns )

5.1 Verkställande av förskottsinnehållning ( gäller UF-företag, som producerar tjänster )

Skatteförvaltningen drar upp en linje i sin instruktion att inkomsterna från ett UF-företag som erbjuder tjänster jämställs med arbetsersättning. Detta gäller endast tjänster, inte produkter som tillverkas själv eller som återförsäljs.

Vad betyder det här?

Den som gör en betalning ska enligt lagen om förskottsuppbörd verkställa förskottsinnehållning, om mottagaren inte har införts i förskottsuppbördsregistret.
Övningsföretag kan inte ansluta sig till förskottsuppbördsregistret. (Obs! för en arbetsersättning under 1500 € behöver hushåll inte göra en anmälan. Se specifikationen nedan.)

Vid fakturering av kunder kan övningsföretaget med läroanstaltens samtycke ange läroanstaltens FO-nummer, och då behöver ingen förskottsinnehållning verkställas, om läroanstalten har förts in i förskottsuppbördsregistret.

Alternativt kan övningsföretaget med Ung Företagsamhet rf NY:s samtycke ange föreningens FO-nummer på sina fakturor

Vad förändras?

Då man säljer tjänster till företag: ( FO-numret anges i fakturan )

Enligt skatteförvaltningens instruktion kan ett UF-företag som fått tillstånd i fortsättningen i sin fakura uppge antingen läroinrättningens eller Ung Företagsamhet rf:s FO-nummer. Det krävs alltid ett lov att använda ett FO-nummer och FO-numret får inte användas utan ett giltigt tillstånd!

Då man säljer tjänster till hushåll och privatkunder: ( se försäljningsgränserna )

I 9 § 3. mom. lagen om förskottsuppbörd konstateras:

”Fysiska personer och dödsbon (hushåll) är inte skyldiga att verkställa förskottsinnehållning på betalningar som under kalenderåret har gjorts till samma mottagare, om betalningarnas belopp inte överstiger ett belopp om vilket stadgas genom förordning eller om betalningen inte hänför sig till närings- eller annan förvärvsverksamhet som betalaren bedriver.”

Med stadgan anses förordningen om förskottsuppbörd 13 § där följande konstateras:

”Betalningar som görs av hushåll
Fysiska personer och dödsbon är inte skyldiga att verkställa förskottsinnehållning eller att betala arbetsgivares socialskyddsavgift om betalningen inte årligen överstiger 1 500 euro eller om den inte ansluter sig till den verksamhet hos betalaren som avses i 9 § 3 mom. lagen om förskottsuppbörd.”

Vad betyder det här i praktiken?

Ett UF-företag kan alltså under ett år sälja tjänster till samma fysiska person eller hemhushåll för högst 1500 euro. Då behöver betalaren inte verkställa förskottsinnehållning.

Största delen av UF-företagen är verksamma under ett läsår och verksamheten fördelas således på två kalenderår. Dessutom säljer tjänsteföretag sina tjänster till flera personer, så vi tror inte att ändringen har någon betydande inverkan på att genomföra programmet UF Ett år som företagare. Närmast säkerställer ändringen det att ett UF-företag bör ha flera kunder så att inte anställningsliknande situationer med en kund per UF-företag kan uppstå.

OBS! UF-företag som säljer produkter agerar som tidigare.

5.2 Kostnadsersättning

Som tilläggsspecificering sägs att UF-företag inte kan betala ut dagpenning eller kilometerersättningar. Kostnaderna som deltagandet i övningsföretagets verksamhet gett upphov till kan dras av från inkomsterna från övningsföretaget, t. ex.: UF-företaget erbjuder krattningstjänster.

1. Sålt krattningstjänster för 200€
2. Köpt nya krattor för 30€
3. Vinst som utdelas 170€ (200-30=170€)

Du kan bekanta dig med den nya beskattningsanvisningen som helhet på Skatteförvaltningens webbsidor.

Back To Top