skip to Main Content

Vakuutukset suojaamassa

Nuori Yrittäjyys ry ottaa rekisteröinnin yhteydessä jokaiselle Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan rekisteröityneelle yritykselle Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennialta vastuuvakuutuksen, johon sisältyy toiminnan vastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus. Vastuuvakuutus on voimassa NY-yrityksen toiminnan ajan.

Nämä vakuutukset korvaavat yritystoiminnassa ulkopuoliselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista yritys on lain mukaan vastuussa. Vakuutusten omavastuuosuudet ovat joko 600 euroa tai 1000 euroa.

Varsinaisen vahinkoilmoituksen voi tehdä verkossa OmaFennia-palvelussa vain ne Nuori Yrittäjyys ry:n edustajat, joilla on käyttöoikeus palveluun.

Toiminnan vastuuvakuutus

Toiminnan vastuuvakuutus korvaa NY-yrityksen toiminnassa aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista NY-yritys on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Voimassa olevan oikeuden mukaisella korvausvastuulla tarkoitetaan tahallisesti tai tuottamuksella toiselle aiheutetusta vahingosta syntyvää korvausvelvollisuutta. Toiminnan vastuuvakuutuksen omavastuuosuus on joko 600 euroa tai 1000 euroa. NY-yrityksen toiminnan vastuuvakuutus on voimassa Suomessa.

Vakuutus pitää sisällään myös tilaisuuden järjestäjän vastuuvakuutuksen.

Vakuutukseen liittyy kuitenkin korvausrajoituksia ja vakuutuksen korvauspiiri on aina suppeampi, kuin vahingonaiheuttajan lain mukainen korvausvastuu. Vakuutuksesta katettavat vahingot ovat sellaisia, jotka vakuutettu on aiheuttanut huolimattomuudellaan. Huolimattomuudella tarkoitetaan samaa kuin tuottamuksella. Toiminnan vastuuvakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on 500 000 euroa vahinkoa ja vakuutuskautta kohden.

Vastuuvakuutus ei korvaa tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuja vahinkoja. Vakuutus ei myöskään esimerkiksi korvaa vahinkoa, joka johtuu virheestä tai puutteesta tutkimus- ja mittaustuloksissa, laskemissa, piirustuksissa, työselvityksissä, neuvoissa tai ohjeissa, jotka neuvonta- tai konsulttitoimintaa harjoittava NY-yritys on antanut.

Vastuuvakuutukseen liittyy olennaisesti vahingonkorvausvelvollisuuden selvittäminen. Vastuuvakuutusehtojen mukaan korvattavan vahingon osalta selvitämme, onko vakuutettu aiheutetusta vahingosta korvausvelvollinen.

Vastuuvakuutuksen lisäturva

Toiminnan vastuuvakuutusta on laajennettu lisäturvalla niin, että se korvaa myös työn kohteena olevalle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja. Tästä laajennuksesta korvataan toisen omaisuudelle aiheutettu ennalta arvaamaton vahinko, kun omaisuus on tai oli vakuutetussa toiminnassa työn kohteena asennettavana, huollettavana tai korjattavana tai näihin liittyen työnkohteen välittömässä vaikutuspiirissä tai tilapäisesti vakuutuksenottajan hallussa. Vahingon sattuessa työn kohteena olevalle omaisuudelle omavastuuosuus on 1000 euroa vahinkoa kohden.

Vakuutusmäärä lisäturvan perusteella korvattavissa vahingoissa on 20 000 euroa vahinkoa kohden. Vakuutusmäärä sisältyy toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusmäärään (500 000 €).

Esimerkit

Korvattava vahinko

NY-yritys menee asiakkaan kotiin tekemään tietokoneasennusta ja kompastuu asiakkaan luona jalkoihinsa, törmää pöytään ja pudottaa kalliin koristemaljakon. Toiminnan vastuuvakuutus korvaa maljakon vahingot.

NY-yrityksen työntekijä ulkoilutti koiraa aidatulla ulkoilutusalueella. Työntekijä sulki portin huolimattomasti ja koira pääsi karkuun törmäten ohi ajaneeseen polkupyöräilijään. Toiminnan vastuuvakuutus korvasi pyöräilijän sairaskulut, sekä polkupyörän korjauskustannukset.

NY-yrityksen toimitilan alakertaan johtava portaikko on jäänyt asianmukaisesti suojaamatta. Asiakas putoaa portaisiin ja loukkaa kätensä. Vastuuvakuutuksen perusteella asiakkaalle maksetaan korvaus sairaskuluista sekä kivusta ja särystä, mahdollisesta pysyvästä viasta ja haitasta sekä ansionmenetyksestä.

Ei korvattava

Toiminnan vastuuvakuutus ei korvaa virheellisen työn korjauskuluja. NY-yrityksen urakkana oli tehdä koneen sähkömoottorikytkennät. Myöhemmin huomattiin, että osa kytkennöistä oli tehty puutteellisesti. Virheen korjaamiseksi konetta jouduttiin purkamaan ja kytkentöjä tekemään uudestaan. Vastuuvakuutus ei korvaa kuluja, koska kyseessä on virheellisen työn uudelleen tekeminen.

NY-yritys oli lainannut naapuriyrityksen kannettavan tietokoneen messujen ajaksi. Tietokone putosi maahan ja meni rikki. Koska kone oli lainattu ja sitä käytettiin NY-yrityksen omaksi hyödyksi, toiminnan vastuuvakuutus ei korvannut vahinkoa.

Tuotevastuuvakuutus

Tuotevastuuvakuutus korvaa tuotteen virheellisyydestä ja puutteellisuudesta toiselle aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Tuotevastuuvakuutus on NY-yritysten valmistamia käsityö- ja tekstiilituotteita, ruoka-annoksia sekä NY-yrityksen myymää pienelektroniikkaa varten. NY-yrityksen tuotevastuuvakuutus on voimassa Suomessa.

Tuotevastuuvakuutuksessa on rajoituksia. Siitä ei korvata puhdasta varallisuusvahinkoa eli taloudellista vahinkoa, joka ei liity henkilö- ja esinevahinkoon. Tuotevastuusta ei myöskään korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutuksenottajan liikkeelle laskemalle tuotteelle itselleen.

Tuotevastuuvakuutuksen omavastuuosuus on 600 euroa. Korvauksen yläraja on henkilö- ja esinevahingoissa yhteensä 500 000 euroa vakuutustapahtumaa kohden, kuitenkin enintään 1 000 000 euroa vakuutuskaudessa.

Mitä tämä vakuutus ei korvaa?

Vakuutus ei korvaa mm. seuraavia vahinkoja:

  • vahinkoja, jotka aiheutuvat yritykselle itselleen.
  • toimitetulle tavaralle aiheutuneita vahinkoja
  • vahingon johtuessa itse tavarassa olleesta ominaisuudesta, puutteesta jne.
  • tahallisella tai törkeällä tuottamuksella aiheutettu vahinko.
  • vahinkoja, jotka johtuvat tuoteturvallisuutta koskevien määräysten vastaisesta toiminnasta.
  • Vahinkoa ei myöskään korvata, jos tuotteen virheellisyys ym. korvausvastuun peruste oli tai sen olisi pitänyt olla yrityksen tiedossa. Jos tuote, joka on ostettu toiselta valmistajalta sellaisenaan eteenpäin myytäväksi, aiheuttaa vahingon siinä alun perinkin olleen virheellisyyden vuoksi, vahinko ei kuulu NY-yritysten tuotevastuuvakuutuksen piiriin, vaan sen korvaa tuotteen valmistanut taho. Jos yritys kuitenkin tekee alihankkimaansa tuotteeseen muutoksia ennen myyntiä ja nämä muutokset aiheuttavat vahingon, yritys voi olla korvausvelvollinen lopputuotteen valmistaja ja vahinko lasketaan tuotevastuuvakuutuksen piiriin.

Esimerkki

Korvattava vahinko

NY-yrityksen valmistaman vaatteen punainen väri ei värjäysvirheen vuoksi kestä, jonka takia monet käyttäjät vaativat valmistajalta korvausta pilalle menneistä huonekaluista, jotka kangas on värjännyt. Tuotetta valmistavalla NY-yrityksellä on tuotevastuuvakuutus, joka korvaa vahingot.

NY-yrityksen valmistamat keittiötikkaat sortuivat ikkunanpesijän alta ja ikkunanpesijä loukkasi itsensä. Putoamisen syyksi todettiin keittiötikkaiden valmistusvirhe. Tikkaiden valmistajan tuotevastuuvakuutuksen perusteella vakuutusyhtiö maksoi loukkaantumisesta aiheutuneet kulut ja ansionmenetykset.

Ei korvattava

NY-yritys oli myynyt valmistamansa viallisen tavaran, jonka vaihdosta aiheutui ostajalle kuluja. Koska ne olivat virheellisen tuotteen vaihtokuluja, ei tuotevastuuvakuutus korvannut niitä.

Vapaaehtoinen, henkilökohtainen tapaturmavakuutus

Fennia vakuuttaa täysajan tapaturmavakuutuksella Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa opiskelevat (edellyttää Vuosi yrittäjänä -yrityksen rekisteröintiä vuosiyrittajana.fi-sivulla). Vakuutus tulee voimaan, kun Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa opiskelevan tiedot ilmoitetaan Fennialle. Tämän ilmoituksen opiskelija tekee itse verkossa.

Vakuutus on voimassa Vuosi yrittäjänä -ohjelman ajan tai niin kauan, kun NY-yritystoimintaa harjoitetaan, kuitenkin enintään 31.8.2021 saakka. (HUOM! Tämän lukuvuoden 2021-22 vakuutuksen käyttöönotto ei ole vielä voimassa. Ilmoitamme asiasta, kun saamme vahvistuksen asiasta Fenniasta.)

Vakuutuksen sisältö

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa työssä, koulussa ja vapaa-ajalla. Vakuutus on voimassa oman fyysisen kunnon ylläpitämiseksi tapahtuvassa urheilutoiminnassa. Vakuutus ei ole voimassa urheiluliiton tai -seuran järjestämissä kilpailuissa, otteluissa tai niihin liittyvissä harjoituksissa.  Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.

  • Korvaus tapaturman aiheuttamista hoitokuluista tapaturmaa kohti enintään 10 000 €
  • Kertakorvaus tapaturman aiheuttamasta täydestä pysyvästä haitasta enintään 20 000 €
  • Kertakorvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta 2 000 €

Ota vakuutus käyttöön  täältä

Tapaturman sattuessa, FenniaHoitaja palvelee joka päivä klo 7–23

Tapaturman sattuessa, soita FenniaHoitajalle numeroon 010 503 5000. FenniaHoitaja on sairaanhoitaja, joka on apuna kaikissa tapaturmatilanteissa. Hän antaa jo puhelun aikana ensihoito-ohjeet, täyttää vahinkoilmoituksen sekä varaa tarvittaessa ajan. Lääkärikäynnin kulut laskutetaan Fennialta.

Lisävakuuttamisen tarve

Yleensä NY-yritykset eivät tarvitse toiminnalleen erillisiä vakuutuksia, mutta joskus toiminta on selkeästi riskialtista ja lisävakuutus on tarpeellinen.

Useissa oppilaitoksissa on vakuutus opiskelijoiden toiminnalle. Vuosi yrittäjänä -ohjelma on osa koulun opetussuunnitelmaa, joten koulun vakuutus saattaa kattaa myös NY-yritysten toiminnassa sattuneet lisävakuuttamista kaipaavat toimet. Tämä käytäntö voi vaihdella oppilaitoksittain, joten varmista asia oman koulunne kohdalla.

Koulussa / kouluaikana tehtävät työt

Jos NY-yritys tekee tuotteita oppilaitoksessa, on vakuutusasiat sovittava koulun kanssa. Pääsääntöisesti koulun vakuutus kattaa koulun tiloissa tehtävän oppimistoiminnan, mutta silloin töiden pitää olla sellaisia, että opiskelijoilla on osaaminen ja tarpeellinen valvonta niiden suorittamiseen.

Nuori Yrittäjyys ry ei ota vastuuta siitä, jos opiskelijalle sattuu tuotteiden valmistuksen, asennuksen tai muun tuotantoon liittyvän työvaiheen aikana tapaturma. Käytännön tekemisen vuoksi turvallisuuteen liittyvät asiat kuten vaarallisten tuotteiden määrittely ja työturvallisuudesta huolehtiminen ovat ensisijaisesti oppilaitoksen vastuulla.

Jos vahinko sattuu

Vahingon satuttua on otettava välittömästi yhteyttä ensin Nuori Yrittäjyys ry:n kansalliseen toimistoon sekä Fenniaan ja ilmoitettava tapahtuneesta. Vahinkoilmoituksen voi laatia vapaamuotoisesti, mutta kuitenkin kirjallisena. Vahinkoilmoituslomakkeita on saatavissa Fennian konttoreista tai sähköisesti fennia.fi-sivustolta.

Vakuutusyhtiö tarvitsee korvauspäätöstä tehdessään mahdollisimman yksityiskohtaiset tiedot vahingosta ja sen syistä sekä pöytäkirjat, lausunnot ja muun saatavissa olevan aineiston, joka mahdollisesti valaisee vahinkotapahtumaa.

Vakuutusyhtiölle on ilmoitettava myös, jos tapahtumasta on tehty ilmoitus poliisille tai se otetaan tuomioistuimen käsittelyyn. Ennen vahingon korjaamista tai vahingoittuneen omaisuuden hävittämistä on Fennian vahinkotarkastajalle annettava tilaisuus tarkastaa vahinko.

Back To Top