skip to Main Content

Mitä on kiertotalous?

Kiertotalouden keskeinen ajatus on, että raaka-aineet ja materiaalit pysyvät mahdollisimman pitkään käytössä ja haittavaikutukset ympäristölle vähenevät. Kierrätys, johon kiertotalous helposti sekoitetaan, keskitytään löytämään uusia käyttötarkoituksia jo syntyneelle jätteelle.  Kiertotalous on siis monialainen ja mittava muutos toimintatavoissa, josta syntyy uudenlaista toimintatapaa.

Kiertotalous tarjoaa myönteisiä toimintamahdollisuuksia ja tulevaisuuskuvia, joita kaikki tarvitsevat. Kiertotalous ei ole erillinen talouden osa-alue, vaan sitä voi löytyä aivan perinteisistä yrityksistä. Kiertotalous sisältää vanhoja, tuttuja ja järkeviä toimintamalleja, kuten energian ja materiaalien säästöä, korjaamista ja kierrätystä. Toisaalta kiertotalous merkitsee uusia ajattelu- ja toimintamalleja, kuten jakamisalustoja.

Kiertotalous Suomessa

Video: Kiertotalous. Hieno sana sille, että kaiken voi tehdä fiksummin.

Millainen kuluttaja sinä olet?

Käy tekemässä testi osoitteessa: https://elamantapatesti.sitra.fi/.

Yhteistyössä

Sivusto on toteutettu yhteistyössä EIT RawMaterial Young Innovator -ohjelman kanssa.

Suunnittelun merkitys kiertotaloudessa

Perinteisesti tuotesuunnittelu on keskittynyt tuotteeseen tai sen pakkaukkseen. Kiertotaloudessa suunnittelulla on merkittävä rooli. Kiertotalouden mukaisessa suunnittelussa keskitytään tuotteen ja palvelun toimintaan sille suunnitellussa käyttötarkoituksessa niin, että sillä on mahdollisimman vähän negatiivisia ja paljon positiivisia vaikutuksia koko elinkaaren aikana (Ovaska 2016.) Suunnittelussa tulisi huomioida tuotteen koko elinkaari aina materiaalien ja raaka-aineiden tuotannosta, materiaalien prosessointiin, tuotteiden valmistukseen, jakeluun, myyntiin ja kuluttamiseen.

Lisäksi suunnitteluvaiheessa tulisi huomioida, miten tuote kierrätetään mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti varsinaisen käytön jälkeen.

Kuva: Tuotteen elinkaaren vaiheet

Lähde: Design Forum & Ethica 2017.

Kiertotalouden liiketoimintamallit

Sitra (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) on laatinut viisi kiertotalouden liiketoimintamallia:

 1. Tuote-elinkaaren pidentäminen
 2. Tuote palveluna
 3. Jakamisalustat
 4. Uusiutuvuus
 5. Resurssitehokkuus & kierrätys

Perehdy malleihin ja pohdi, millaista liiketoimintaa kiertotalouden hengessä NY-yritys voi harjoittaa unohtamatta ansaintalogiikkaa. Kiertotalouden kiinnostavimmat yritysesimerkit on kerätty Sitran verkkosivuille tänne.

Kuva: Kiertotalouden liiketoimintamallien yleisnäkymä

Tuote-elinkaaren pidentäminen

Kiertotaloudessa tuotteet säilyvät alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan mahdollisimman pitkään tai useita käyttökertoja. Se vähentää tarvetta ostaa ja valmistaa uusia tuotteita sekä siten myös ympäristöhaittoja.

Keinoja siihen ovat:

 • Tuotteiden suunnittelu pitkäkestoisiksi, laadukkaiksi ja korjattaviksi (esim. modulaarisuus, ekosuunnittelu).
 • Tuotteiden huoltaminen ja korjaaminen.
 • Päivittäminen (esim. uudet ominaisuudet tai ulkonäkö).
 • Tuotteiden kunnostaminen tai uudelleenvalmistaminen uuden veroisiksi.
 • Uudelleenmarkkinointi, jälleenmyynti ja uudelleenkäyttö.
 • Yhteiskäyttö ja jakaminen.

Yritykset ja loppukäyttäjät voivat saavuttaa merkittäviä talous- ja ympäristöhyötyjä kun tuotteiden elinkaarta pidennetään . Kun uusien tuotteiden valmistus- ja ostotarve vähenee, säästyy energiaa ja materiaaleja. Arvoketjun eri vaiheiden aikana tuotteisiin sitoutunut arvo hyödyttää liiketoimintaa pidempään ja samalla valmistajien riippuvuus niukkenevista resursseista vähenee. Loppuasiakkaat saavat edullisempia tuotteita.

Tuote palveluna

Kun tuote tarjotaan palveluna, asiakas maksaa tietystä toiminnosta tai suorituskyvystä. Tuotteiden omistamisen kokonaiskustannukset säilyvät palvelua tarjoavalla tuottajalla tai jälleenmyyjällä. Se motivoi huolehtimaan tuotteen koko elinkaaren hallinnasta ja kehittämään kilpailuetua myös muita kiertotalouden toimintatapoja hyödyntäen. Niihin kuuluvat esimerkiksi huolehtiminen siitä, että tuotteista tehdään pitkäikäisiä, uudelleen käytettäviä, korjattavia ja että niiden käyttöaste on korkea.

Esimerkkejä palvelusopimuksen erilaisista muodoista:

 • Maksetaan käytöstä, esimerkiksi ajetuista kilometreistä tai käytetyistä tunneista.
 • Liisauksessa asiakkaalla on oikeus tuotteen käyttöön pidempään, vuokrauksessa alle 30 päivää.
 • Maksetaan etukäteen sovitusta ja määritetystä palvelusta tai lopputuloksesta, esimerkiksi puhtaasta sisäilmasta.

Vuorovaikutus asiakkaan kanssa on tiiviimpää– asiakas nähdään käyttäjänä, ei kuluttajana. Usein lisäarvoa luodaan myös digitaalisilla ratkaisuilla. Ne mahdollistavat sen, että yritys saa oppia mm. asiakkaiden käyttäytymisestä sekä pystyy kehittämään aineettomia palveluja. Tuotteen omistamiseen verrattuna asiakkaan riskit ja usein kustannukset ovat pienemmät. Palveluntarjoaja saa tulovirtaa perinteistä pidemmällä ajanjaksolla ja tuntiessaan asiakkaat paremmin saa mahdollisuuksia lisämyyntiin.

Jakamisalustat

Digitaalisiin ja usein verkkopohjaisiin palveluihin perustuvat jakamisen sovellusalustat mahdollistavat vajaakäytöllä olevien tavaroiden ja resurssien hyödyllisen käytön lisäämisen ja elinkaaren pidentämisen.

Alustat yhdistävät kysynnän tarpeeseen, kun yksilöt ja organisaatiot saavat mahdollisuuden hyödyntää toisten tuotteita ja resursseja. Alustat mahdollistavat mm. second hand -kaupan, vuokraamisen, lainaamisen, vaihtamisen ja jakamisen käyttäjien kesken. Näin uusien tuotteiden valmistamisen tarve vähenee. Alustoja hyödynnetään esimerkiksi myös vuokraus- tai leasing-palveluissa yhteiskäytön hallintaan.

Alustojen taustalla oleva liiketoiminta perustuu tyypillisesti transaktioista perittäviin palvelumaksuihin tai esimerkiksi peruspalvelun ohella tarjottaviin lisäpalveluihin ja mainostuloihin. Kuluttajat ja käyttäjät hyötyvät alustoista joustavan valikoiman ja monipuolisen tarjoaman sekä edullisten hintojen kautta.

Uusiutuvuus

Kiertoja edistävät materiaalit ja energia ovat täysin uusiutuvia, kierrätettäviä tai biohajoavia. Kiertotaloudessa niillä korvataan neitseellisiä ja usein myrkyllisiä, saastuttavia ja ei-kierrätettäviä raaka-aineita enenevässä määrin. Esimerkiksi biokemikaaleilla ja -muoveilla voidaan korvata öljyä lukuisissa tuotteissa. Uusiutuvalla energialla, kuten aurinko- ja tuulivoimalla korvataan fossiilisia energianlähteitä kuten hiiltä ja maakaasua yhteiskunnassa.

Toimintamalli on keskeinen rajallisten resurssien maailmassa. Irtautuessaan niukkenevista raaka-aineista yksittäinen toimija tukeutuu pitkällä aikavälillä kestäviin ja kustannustehokkaisiin materiaali- ja energialähteisiin omissa prosesseissaan sekä asiakkaille tarjotuissa tuotteissa ja palveluissa. Näin yritys voi saavuttaa kilpailuetua kasvavassa asiakasjoukossa, joka haluaa vähentää hintaheilahteluihin ja vastuullisuuteen liittyviä riskejä.

Resurssitehokkuus & kierrätys

Resurssitehokkuus ja kierrätys ja ovat kiertotalouden peruspilareita. Arvoa luodaan materiaalivirtojen sivutuotteista ja jätteistä sekä käyttäjiltä palautuvista tuotteista. Valmistusprosesseissa, tuotteissa ja arvoketjuissa kiinnitetään huomiota resurssitehokkuuteen eli energia- ja materiaalitehokkuuden optimointiin. Uuden toimintatavan mahdollistavat etenkin uudet teknologiat sekä tehokas käänteinen logistiikka.

Kierrätyksen ja palautumisen myötä materiaaleja voidaan

 • käyttää korkeamman arvon tuotteiden tekemiseen (upcycling; esim. jätteestä valmistetut komposiitit),
 • kierrättää takaisin raaka-aineeksi alkuperäistä käyttötarkoitusta varten, tai
 • siirtää alempiarvoiseen käyttöön (downcycling; esim. jätteen polttaminen energiaksi).

Yritykset säästävät jäte-, materiaali- ja energiakustannuksissa ja vähentävät ympäristövaikutuksia. Resurssitehokkuuden ja kierrätyksen ja edistäminen tuo uutta liiketoimintaa, ja joillekin se on ydinliiketoimintaa. Teollisessa symbioosissa yritys hyödyntää toisen toimijan tuotantoprosessin sivuvirtoja raaka-aineena omassa tuotannossaan.

Käyttämättömistä tuotteista on helppo päästä eroon: esimerkiksi noutopalvelut, keräyspisteet sekä takaisinosto- ja lähetysohjelmat yleistyvät. Myös kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden valikoima kasvaa.

NY-yritykset & kiertotalous

Esimerkkejä NY-yritysten liikeideoista

Yritysidean kiertotaloustesti

Kiertotalous voi tarjota lähivuosina ja -vuosikymmeninä runsaasti uusia työpaikkoja. Onkin tärkeää, että yrittäjät ja yritystoimintaa harkitsevat ja ymmärtävät kiertotalouden mahdollisuudet. Toisaalta kuluttajat luovat kysynnän kiertotalouden palveluille ja tuotteille. Uudenlaista ajattelua tarvitaan sekä yrityksiltä että asiakkailta. Ajattelu uudistuu ja oppiminen mahdollistuu oman kokemisen, yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuksen kautta.

 1. Alla voi tehdä kiertotaloustestin vastaamalla kysymyksiin liikeidean näkökulmasta.
 2. Valitse ensiksi, onko liikeidea tuote vai palvelu.
 3. Sen jälkeen vastaa huolellisesti kysymyksiin.
 4. Lopuksi saat palautteen pisteiden mukaan ja voit pohtia, millaista liiketoimintamallia yritysidea edustaa.
Kiertotaloustesti

Palvelu

Palvelumme idea

Tuote

Mistä tuotteemme ovat peräisin?

Jos asiakas ei enää tarvitse tuotetta, hän voi palauttaa sen meille.

Yleiset kysymykset

Materiaalien ja tuotteiden hankinnat

Materiaalien käyttö

Yrityksemme jätteet

Miten kulutamme energiaa?

Back To Top