skip to Main Content

Försäkring hjälper

Ung Företagsamhet rf tecknar i samband med registeringarna en ansvarsförsäkring i Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia för alla de som anmält sig till programmet Ett år som företagare. Försäkringen innehåller en ansvarsförsäkring för verksamheten och en produktansvarsförsäkring.

Dessa försäkringar ersätter person- och sakskador på utomstående som företaget enligt lag är ansvarig för. Försäkringarnas självriskandel är antigen 600 euro eller 1000 euro.

En egentlig skadeanmälan kan lämnas på nätet via tjänsten OmaFennia bara av Ung Företagsamhet rf:s representanter som har användningsrättigheter till tjänsten.

Ansvarsförsäkring för verksamheten

En ansvarsförsäkring för verksamhet ersätter person- och sakskador som orsakats av ett UF-företags verksamhet och för vilka UF-företaget enligt gällande rätt är ersättningsansvarigt. Med ersättningsansvar enligt gällande rätt avses ersättningsansvar som uppstår till följd av skada som vållats någon annan uppsåtligen eller genom vållande. Självriskandel för ansvarsförsäkring för verksamhet är antigen 600 euro eller 1000 euro. UF-företagets ansvarsförsäkring för verksamheten är i kraft i Finland.

Försäkringen omfattar också en ansvarsförsäkring för arrangörer av evenemang.

Försäkringen innehåller dock ersättningsbegränsningar och försäkringen täcker alltid mindre än det ersättningsansvar som den som förorsakat skadan enligt lag har. Skador som försäkringen täcker är sådana som den försäkrade med slarv förorsakat. Med slarv avser man samma sak som med uppsåt. Försäkringen täcker alltså inte skador som uppstått försåtligen eller genom grovt slarv. Högsta ersättningsbelopp i verksamhetens ansvarsförsäkring är 500 000 euro per skada och försäkringsperiod.

Försäkringen ersätter inte heller t.ex. skada som orsakas av felaktiga eller bristfälliga undersöknings- eller mätresultat, uträkningar, ritningar, arbetsutredningar, råd eller direktiv som getts av ett UF-företag som bedriver rådgivnings- eller konsultverksamhet.

Enligt försäkringen är det verkligen väsentligt att man klargör ersättningsskyldigheten. Enligt försäkringsvillkoren klargör vi om försäkringstagaren är ersättningsskyldig för den skada som uppstått.

Tilläggsskydd

Ansvarsförsäkringen för verksamheten har utvidgats med ett tilläggsskydd så att den också ersätter skada på egendom som är föremål för arbetet. I den här extensionen ersätts en oväntad skada på annans egendom då egendomen är eller varit föremål för arbete(installation, service eller reparation) i den försäkrade verksamheten eller i dess omedelbara verkningskrets eller tillfälligt i besittning hos den som tecknat försäkringen. Vid skada är självriskandelen för den egendom som arbetet gäller på 1 000 euro.

Försäkringsbeloppet för skador som ersätts enligt tilläggsskyddet uppgår till 20 000 euro per skada. Försäkringsbeloppet ingår i ansvarsförsäkringens försäkringsbelopp för verksamheten (500 000 €).

Exempel

Exempel på skador som försäkringen ersätter:

En anställd på ett UF-företag rastade en hund på ett inhägnat rastningsområde. Den UF-anställda stängde porten slarvigt och hunden smet och krockade med en förbipasserande cyklist. Ansvarsförsäkringen för verksamheten ersatte cyklistens sjukkostnader samt reparationskostnaderna för cykeln.

Trapporna som ledde till nedre våningen i ett UF-företags kontor hade inte ändamålsenliga säkerhetsarrangemang. En kund föll i trapporna och skadade sin hand. Enligt ansvarsförsäkringen betalas ersättning ut för kundens sjukkostnader samt för sveda och värk, eventuellt bestående lyte och men samt för inkomstbortfall.

Exempel på skador som försäkringen inte ersätter:

Ett UF-företag hade lånat den bärbar dator för mässan. Datorn föll i golvet och gick sönder. Eftersom datorn var till låns och den användes för UF-företagets väl ersatte ansvarsförsäkringen för verksamheten inte skadan.

Ett UF-företag hade till uppgift att göra elmotorkopplingar på en maskin. Senare uppdagades att
kopplingarna gjorts fel och att elmotorn inte fungerade. För att reparera felet måste kopplingarna göras på nytt och det uppstod kostnader av detta. Eftersom det var fråga om en reparation av ett fel gjort arbete ersattes kostnaderna inte av ansvarsförsäkringen.

Produktansvarsförsäkringen

Produktansvarsförsäkringen är nödvändig för ett UF-företag som tillverkar produkter, eftersom den ersätter person- och sakskador som orsakats av felaktigheter eller bristfällig säkerhet hos en produkt och för vilka försäkringstagaren enligt gällande rätt är ersättningsansvarig.

Den produktansvarsförsäkring som UF:s nationella byrå har tecknat är avsedd för handarbets- och textilprodukter och matportioner tillverkade av UF-företag och även små elektronik som säljs av UF-företag. UF-företagets produktansvarsförsäkring är i kraft i Finland.

Det finns begränsningar i produktansvarsförsäkringen. Ren förmögenhetsskada ersätts inte, det vill säga ekonomisk skada som inte gäller skada på person eller föremål.  Produktansvaret ersätter inte heller skada på produkter som försäkringstagaren lanserat.

Produktansvarsförsäkringens självriskandel är 600 euro. Ersättningens övre gräns för skador som gäller person och föremål är sammanlagt 500 000 euro per försäkringstillfälle, dock högst 1 000 000 euro per försäkringsperiod.

Vad täcker inte denna försäkring?

Försäkringen ersätter inte bl.a. följande skador:

 • Skador som drabbar företaget självt.
 • Skador på en levererad produkt
 • Om skadan beror på en egenskap, brist osv. i själva produkten
 • En skada som orsakats uppsåtligen eller genom grovt vållande.
 • En skada som orsakas av verksamhet som strider mot bestämmelserna om produktsäkerhet.
 • En skada ersätts inte heller om företaget var eller borde ha varit medvetet om felaktigheten i produkten eller någon annan grund för ersättningsansvaret. Om en produkt, som köpts av en annan tillverkare för att säljas vidare som sådan, orsakar skada på grund av en felaktighet som den ursprungligen hade, omfattas skadan inte av UF företagets produktansvarsförsäkring, utan felet ersätts av den som tillverkat produkten.
  Om företaget emellertid gör ändringar i den produkt som skaffats av en underleverantör före försäljning och dessa ändringar orsakar skada, kan företaget betraktas vara den ersättningsansvariga tillverkaren av slutprodukten och skadan omfattas då av produktansvarsförsäkringen.

Exempel

Exempel på skador som försäkringen ersätter:

Ett rött klädesplagg, som tillverkats av ett UF-företag, håller inte färgen på grund av ett färgningsfel, vilket leder till att många användare kräver ersättning av tillverkaren för fläckade möbler, som tyget färgat av sig på. UF-företaget som tillverkar produkten har en produktansvarsförsäkring som ersätter skadorna.

En köksstege, som tillverkats av ett UF-företag gick sönder för en fönstertvättare, vilket ledde till att fönstertvättaren skadade sig. Orsaken konstaterades vara ett tillverkningsfel i köksstegen. Försäkringsbolaget betalade kostnaderna för skadan och inkomstbortfallet från stegtillverkarens produktansvarsförsäkring.

Exempel på skador som försäkringen ersätter inte:

UF-företaget hade sålt en felaktig produkt som det hade framställt, vilket orsakade köparen kostnader vid bytet av produkten. Eftersom det handlade om kostnader för utbyte av en felaktig produkt ersattes de inte av produktansvarsförsäkringen.

Gratis olycksfallsförsäkring för studerande i programmet Ett år som företagare

Fennia försäkrar studerande i programmet Ett år som företagare, som arrangeras av Ung Företagsamhet Rf, med en heltidsolycksfallsförsäkring (förutsätter att företaget i programmet Ett år som företagare registreras på webbplatsen vuosiyrittajana.fi/sv/). Försäkringen träder i kraft när uppgifterna om den studerande i programmet Ett år som företagare meddelas Fennia. Studerande måste göra det själv på Fennias webbplats.

Försäkringen gäller den tid programmet Ett år som företagare pågår eller så länge UF-företagsverksamheten bedrivs, dock senast till den 31 augusti 2022.

Försäkringens innehåll

Försäkringen gäller i arbetet, i skolan och på fritiden överallt i världen. Försäkringen gäller vid utövning av idrott för att upprätthålla den fysiska konditionen. Försäkringen gäller inte vid tävlingar, matcher eller träningar som har anknytning till tävlingar och matcher och som arrangeras av ett idrottsförbund eller en idrottsförening. Försäkringen har ingen självrisk.

 • Ersättning för vårdkostnader till följd av olycksfall per försäkringsfall högst 10 000 euro.
 • Engångsersättning för fullständig bestående invaliditet till följd av olycksfall högst 20 000 euro.
 • Engångsersättning för dödsfall till följd av olycksfall 2 000 euro.

Ta försäkringen här.

Om du behöver, FenniaVårdaren står till tjänst dagligen kl. 7–23

Ring FenniaVårdaren på 010 503 5000 när ett olycksfall inträffar. FenniaVårdaren är en sjukskötare som hjälper vid alla olycksfall. FenniaVårdaren ger redan under samtalets gång anvisningar om första hjälpen, fyller i en skadeanmälan och bokar vid behov tid. Kostnaderna för läkarbesök faktureras av Fennia.

Behovet av tilläggsförsäkring

I allmänhet behöver UF-företag inte separata försäkringar för sin verksamhet, men ibland är verksamheten klart riskbenägen och då kan det vara bra att ta en tilläggsförsäkring.

De flesta läroanstalter har också en försäkring som täcker de studerandes verksamhet. Om studieprogrammet Ett år som företagare utgör en del av skolans års- eller undervisningsplan, kan skolans försäkring även omfatta sådana händelser inom UF-företagsverksamheten som normalt kräver en tilläggsförsäkring. Denna praxis kan variera mellan olika skolor och läroanstalter. Därför lönar det sig att reda ut vad den egna skolans försäkring omfattar.

Arbeten som utförs i skolan / under skoltid

Om de studerande tillverkar produkter för sitt UF-företag i skolan eller läroanstalten, ska försäkringsärendena avtalas om med skolan. I allmänhet omfattar skolans försäkring den inlärningsverksamhet som sker i skolans lokaler, men det förutsätter att arbetsuppgifterna är sådana att de studerande har det kunnande som behövs för att utföra dem.

I allmänhet klarar man sig bra med sunt förnuft och i yrkesläroanstalterna är beredskapen/försäkringarna då det gäller utförande av elevarbeten i allmänhet mer täckande än i gymnasierna och inom den grundläggande utbildningen. I motsvarande grad kan man ifrågasätta intresset hos elever i grundskolans högre klasser gentemot produkter som kräver elarbeten, och det krävs övervägande från läroinrättningens håll även om produktionen inte skulle ske i läroinrättningens utrymmen.

Ung Företagsamhet rf kan inte ta ansvar för ifall elever råkar ut för en olycka i något tillverknings-, installations- eller annat skede av produktionen. Av praktiska skäl ligger ansvaret för saker förknippade med säkerhet så som definiering av farliga produkter och iakttagande av arbetssäkerhet i första hand på läroinrättningen.

Om en skada inträffar

Då en skada inträffat ska man kontakta Ung Företagsamhet rf och Fennia och anmäla vad som hänt. Skadeanmälan kan vara fritt formulerad, men den ska inlämnas skriftligen. Skadeanmälningsblanketter kan hämtas på Fennias kontor eller elektroniskt på webbplatsen fennia.fi.

För sitt ersättningsbeslut behöver försäkringsbolaget så noggranna uppgifter om skadan och orsaken till skadan som möjligt samt protokoll, utlåtanden och annat tillgängligt material som eventuellt belyser skadefallet. Försäkringsbolaget ska också meddelas huruvida en anmälan gjorts till polisen eller om ärendet kommer att tas upp till domstolsbehandling. Innan en skada repareras eller skadad egendom förstörs ska Fennias skadeinspektör ges tillfälle att granska skadan.

Back To Top