skip to Main Content

Startkapital, andelar och lån

Då man grundar ett UF-företag bör varje stiftande medlem placera lite pengar i det grundade företaget. Det här kallas startkapital. Startkapitalet är alltså pengar som företaget har till sitt förfogande och man kan använda dessa pengar för kostnader som uppstår i inledningsskedet. Sådana här kostnader är t.ex. marknadsföring, anskaffning av råvaror osv.

I gengäld till sin placering får investerarna en eller flera andelar i företaget. En andel i ett UF-företag är värt 10 € och man kan sälja upp till 100 andelar.

Var kommer startkapitalet ifrån?

 • Varje grundare av ett UF-företag placerar 10 – 100 € i företaget, dvs. att man kan köpa 1 – 10 andelar. Maxantalet andelar är 10/person.
 • UF-företaget kan sälja andelar också till utomstående, men inte mera än 10 andelar/person.
 • Ifall företaget går på förlust kan man alltså bli av med en eller flera andelar som man placerat.
 • Startkapitalet kan vara maximalt 1000 €, dvs 100 andelar.

Vad innebär en andel?

En andel betyder att man äger en del av ett företag. Ifall det finns 10 andelar i företaget motsvarar varje andel 10 % av företaget.

Vilken betydelse har en ägoandel i ett företag?

 • I allmänhet fördelas företagets vinst till ägarna i förhållande till andelarna. Ifall det finns 10 andelar och företaget gör en vinst på 200 € delar man ut 20 € per andel (200€/10 andelar = 20€/andel).
 • Om företaget går på förlust kan ägarna gå miste om en del av sina placeringar. Ju mera man har placerat, desto mera kan man förlora.

Varför får en person köpa högst 10 andelar?

Ett UF-företag grundas som en inlärningsmiljö för företagsamhet och som en plattform där man kan prova sin egen idé. Därför har risken begränsats till 100 €/person.

Får ett UF-företag lyfta lån?

Nej. Med ett låneförbud begränsar vi en eventuell förlustrisk till endast startkapitalet.

Exempel 1:UF-företaget säljer 10 andelar och får 100€ i startkapital. Med det köper man produkter och marknadsföringsmaterial.Handeln går trögt och produkterna blir dåliga och man gör en förlust på 100€. På det här sättet blir förlusten 10€ per andel och är maximalt alltså 40€/person om någon köpt 4 andelar.

Exempel 2:UF-företaget säljer 10 andelar och får 100€ i startkapital. Med de pengarna köper man produkter på kredit för 1000€ och betalar en förskottsbetalning på 100€. Man får inte produkterna sålda och gör en förlust på 1000€. Så här blir förlusten per aktie 100€.Startkapitalet täcker 10€ av den här summan och det kvarstår 90€ att betala per andel. Om man har 4 andelar kan man då bli tvungen att betala 360€ för att få förlusten kvitterad. Det här är en risk som man inte får ta i studieprogrammet Ett år som företagare.

Därför kan man idka verksamhet bara med de pengar som redan finns till företagets förfogande.

Obs! Riktiga företag får inte heller banklån utan säkerheter (=företagets egendom så som maskiner och fastigheter).

Budgetering

Budgetering betyder att man uppskattar intäkterna och utgifterna så gott det går. Budgeter kan man använda i många olika sammanhang och ofta gör vi konstant sådana i vårt eget vardagsliv nästan obemärkt. Ganska få skriver dock in sin månatliga penninganvändning i Excel och följer upp den i realtid.

Då man börjat använda pengar och UF-företaget grundas är det bra att åtminstone göra upp en kort budget och uppskatta företagets utgifter och inkomster i den. I början har man säkert mera utgifter än intäkter men genom att göra upp en budget ser man lätt hur mycket man borde sälja för att verksamheten ska bli lönsam.

Struktur och genomförande av budget

Det lönar sig att göra budgeten enkel och t.ex. med Excel.

Intäkterna och utgifterna i budgeten kan delas in i rörliga och fasta.

Med fasta kostnader/intäkter avser man sådana intäkter eller utgifter som uppstår oberoende av hur mycket man säljer eller hur omfattande verksamheten är. Sådana här kan t.ex. vara registreringsavgift för Internet-domain, företagets T-skjortor, modellprodukter, kostnader för produktutveckling etc. Motsvarande fasta intäkter kan man få t.ex. genom samarbetsavtal eller reklam som man fakturerar en viss fast summa för. Till exempel betalar en samarbetspart för ett evenemang en viss summa som inte är beroende av hur många som deltar i evenemanget.

Rörliga intäkter och kostnader är sådana som direkt eller nästan direkt beror på mängden tillverkade produkter. Sådana här är t.ex. materialkostnader för en produkt eller ett produktspecifikt anskaffningspris som underleverantör. Rörliga intäkter är naturligt de intäkter man får då man säljer en produkt.

Exempelstruktur för en budget

Intäkter

 • Rörliga intäkter (försäljningsintäkter enligt den prissättningsmodell ni valt)
 • Fasta intäkter (t.ex. samarbetsavtal, gratis produktöverlåtelser)
 • Sammanlagda intäkter

Kostnader

 • Rörliga kostnader (kostnader för tillverkning av produkt som uppstår per produkt)
 • Fasta kostnader (utgifter som uppstår i vilket fall som helst)
 • Kostnaderna sammanlagt

Användning av budgeten i utvärderingen av verksamheten

Då ni bedömer er verksamhet utifrån ekonomin är det viktigt att ni vet hurudana förväntningar ni har på avkastningen av verksamheten och kan också uppskatta hur mycket försäljning företaget borde ha för att de ekonomiska målen uppnås.

Vi förklarar lite de vanligaste nyckeltalen som gör det lättare att göra en bedömning. Kom ihåg att ni måste kunna välja meningsfulla och betydelsefulla nyckeltal för ert företag beroende på den affärsverksamhetsmodell ni använder.

Prissättning

Prissättning är att fastställa och bestämma ett lämpligt pris på en nyttighet som ska säljas. Prissättning är en av de mest betydande faktorerna för företagets lönsamhet. Nedan beskrivs olika prissättningsmodeller.

Prissättning som baserar sig på kostnader och marknaden

Om du har en produkt som kräver resurser och arbetskraft är följande troligen det bästa alternativet:

Räkna ut produktionskostnaderna, sätt till täckningen för att få försäljningspriset till kunden eller distributörerna.

 • Om din produkt är unik och det inte finns ett marknadspris måste du pröva dig fram om kunderna är villiga att betala det pris du uppskattat.
 • Om det finns liknande produkter på marknaden kan du jämföra dina kalkyler med marknadspriserna. Kom ihåg att det är kunden, inte du, som värderar liknande produkter.

Om produkten är unik och dyr lönar det sig att försäkra sig om att kunderna uppskattar den.

Modellen ge något gratis och gör pengar på reklam

Största delen av applikationerna i sociala medier, nätet och mobilen, medräknat Facebook, Twitter och Pinterest använder sig av den här modellen.

Det är besvärligt att lyckas med den här modellen. Kom ihåg att också användarna är dina kunder. Då du säljer reklam säljer du tillgång till dina användarkunder.

Prenumerationsprissättning (tidigare uthyrning)

Prenumerationsprissättning har funnits i århundraden. Största delen av våra tidningar har använt sig av den här modellen för att sälja sina produkter. Uthyrning av bostäder bygger på samma modell.

Under senaste år har prenumerationsprissättning blivit vanligt vid försäljning av datorprogram, musik och TV-industrin. Exempel på det här är Spotify, Viaplay, CMore ja Netflix.

Idén är simpel: Kunderna betalar en fortsatt (ofta månatlig) summa för rättigheten att använda produkten eller tjänsten. Det är möjligt med olika nivåer på prenumeration, och därför används prenumerationsprissättning tillsammans med prissättning på basen av värdet. En högre månadsavgift ger en större nytta.

Prenumerationsprissättningen ger företaget en fast månadsinkomst och en fast kundkrets, Då frigörs tid från ständigt försäljningsarbete till produkt- och tjänsteutveckling.

En gratis produkt på köpet då man betalar för någon produkt

Den här modellen är vanlig i anknytning till gratisprogram så som Red Hat Linux som gör det möjligt att ladda ner produkten gratis, men kunderna betalar en prenumerationsavgift på stödfunktioner.

Andra företag kan fakturera för installering eller service, för att skräddarsy eller erbjuda konsulteringstjänster. Den här prissättningsmodellen passar i grund och botten bäst för tjänsteproducenter som använder programvaran som marknadsföring.

Freemium –modellen

Många programvarubolag så som LinkedIn, Spotify och Dropbox erbjuder en gratis, begränsad version av sin produkt i förhoppning om att användarna ska betala en extra kostnad för tilläggsfunktioner.

Idén med den här modellen är att erbjuda bara det allra nödvändigaste i gratisversionen och på det här sättet locka de stadigvarande användarna att byta gratisversionen till en som kostar. På det här sättet maximerar man företagets intäkter. Prissättningen måste fungera exponentiellt med det tänkta värdet som man erbjuder.

Kan du konvertera 1000 gratisanvändare till sådana som betalar 100 € per år? Eller 10 000 användare till att betala 10 € per år?

Värdebaserad modell

Om du mycket klart kan motivera värdet på produkten för kunden kan du prissätta i förhållande till värdet.

I vissa fall är värdet reda pengar så som vid sparande: Kanske du har en SaaS (Software as a Service) –lösning som ersätter det traditionella desktop-programmet och kunden sparar genom att inte behöva installering, service, uppdateringar och krav på minneskapacitet.

Kanske värdet grundar sig på att främja hälsan – kanske den nya medicinen gör en frisk från sjukdomen snabbare, med mindre bieffekter. Nyckeln till värdebaserad prissättning är att visa att du erbjuder klart mera värde än andra alternativ.

Volymprissättning (Tired Pricing)

Ifall din produkt köps av olika köpare i olika kvantiteter kan du erbjuda volympriser.

Det här är vanligt vid företagsförsäljning (från företag till företag / B2B-försäljning), tryckta material och klädförsäljning.

Beroende på industribransch kan man få 10 % rabatt för att beställa 100 st. och 15 % om du beställer mer än 500 enheter. Den här modellen används också direkt eller indirekt med konsumentvaror och –tjänster.

”Köp nio till priset av tio” är volymprissättning (men marknadsföringen är omvänd).

Rakbladsmodellen

I rakbladsmodellen erbjuder man en baskomponent till ett lågt pris eller t.o.m. gratis (”på köpet”) och en komponent som slits och måste förnyas ofta.

Till exempel bläckspruteprintrar är förmånliga eftersom man gör pengar på att sälja bläck. Samma princip gäller medicinvetenskapliga apparater som man behöver en ny, steril del till vid varje användningsgång.

Kom ihåg: Ifall du säljer en grunddel billigare än vad det kostar att tillverka den behöver du en djup balans eftersom det kan ta många år innan du får tillbaka pengarna du placerat.

Bokföringen

Med bokföring menar man att man för bok (bokföring) på betalningstrafiken och gör ett sammandrag på den (bokslut).

Varje rörelse av pengar (dvs. transaktion) bör antecknas i bokföringen. I bokföring används ett begrepp som konto, vilket betyder att man har ett ställe där man antecknar transaktioner. Kontot berättar också en hurudan transaktion det är frågan om.

Då ni antecknat alla räkenskapsperiodens transaktioner i bokföringen kan ni göra upp ett bokslut. Bokslutet betyder i praktiken att ni räknar ihop intäkterna från vilket ni drar av utgifterna. Sedan reder ni ut vilken egendom och hurudana skulder företaget har.

Vad är olika konton?

Intäktskonton

På intäktskonton bokför man företagets försäljning och intäkter som man fått genom eventuella samarbetsavtal.

Exempel

 • På försäljningskontot bokförs 20 € försäljning från ett evenemang. (Dessutom bokförs samma summa som inkommen till företaget – mera om detta i punkten finansieringskonton).
 • UF-företaget samarbetar med ett företag som säljer produkter i frisörbranschen. UF-företaget placerar en produktreklam på sina hemsidor och får i gengäld produkter till ett värde av 50 €.
  Bokför 50 € på kontot Samarbetsavtal.
 • Då alla transaktioner som bokförts på försäljningskontot räknas ihop får man företagets totalförsäljning under året.

Upgiftskonton

På utgiftskonton bokförs företagets kostnader. Det finns utgiftskonton med olika namn för att företagets kostnader ska kunna följas upp på basen av kostnadsslaget (t.ex. Inköp av material eller tjänster eller hyror för försäljningsplatser).

Exempel

 • UF-företaget beställer en www-adress och betalar 20 € för det. Det här bokförs på Inköp av tjänster.
 • UF-företaget köper material för att tillverka produkter. Detta bokförs på kontot Råmaterial.

Finansieringskonton

Finansieringskonton är konton där man bokför företagets egendom (tillgångar, t.ex. pengar på bankkontot) och skulder samt förändringar i dessa.

Exempel:

 • Företaget säljer produkter för 20 €. Efter försäljningen har företaget 20 € pengar som måste bokföras.
  • Bankkonto eller kontantkonto (om man sålt kontant) är en bra plats.
 • Företaget köper material för att tillverka produkter. Pengarna går ut från bankkontot och företaget får råvaror i gengäld.
 • Företaget säljer en andel av UF-företaget till en medlem för 10 €. Företaget får in 10 € på sitt konto och i gengäld är företaget skyldigt 10 € till den medlem som köpt andelen.
  • I bokföringen antecknas +10 € på bankkontot och motsvarande 10 € som skuld på kontot Andelar

Resultaträkning & balansräkning

Resultaträkning

Ett sammandrag på intäkter och utgifter kallas resultaträkning eftersom man på basen av den räknar ut företagets resultat (vinst eller förlust). Formeln för resultaträkningen är i stort sätt följande:

Intäkter
Försäljning
Samarbetsavtal
Intäkter sammanlagt

Utgifter
Material
Övriga utgifter
Utgifter sammanlagt

Vinst / Förslust: (intäkter sammanlagt – utgifter sammanlagt)

Balans

Resultaträkningen innehåller uppgifter om företagets intäkter och utgifter, men berättar inte hur mycket pengar eller egendom företaget har. För det här räknas företagets egendom (pengar, företagets maskiner, apparater och annan egendom) och skulder (i allmänhet pengarna som UF-företagarna placerat samt räkenskapsperiodens vinst). I bokföringsterminologi kallas den här uträkningen balans.

I korthet ser kalkylen för balansen ut så här:

Tillgångar (aktiva i bokföringsterminologi)
Pengarna på bankkontot
Kontanta pengar
Företagets övriga egendom
Tillgångar sammanlagt

Skulder och ansvar (passiva i bokföringsterminologi)
UF-andelar*
Räkenskapsperiodens vinst**
Skulder och ansvar sammanlagt

* UF-andelarna är kapital som UF-företagarna placerat i företaget. De här pengarna är alltså UF-företagets skuld som måste betalas tillbaka till dem som lånat av sina egna pengar.

**Räkenskapsperiodens vinst kan ses som företagets ”skuld” eftersom ägarna har en möjlighet att besluta vad räkenskapsperiodens vinst ska användas till. I allmänhet delas vinsten i UF-företag ut till ägarna. Sist och slutligen är det alltså ägarnas pengar som de lånat till företaget att användas. Det är en avkastning på deras placering i företaget.

Bankärenden och bankkonto

Man bör öppna ett bank- eller betalkonto för UF-företagets penningtrafik. Det kan man göra efter att det första styrelsemötet hållits och när registreringsbeviset anlänt. Som UF-företagskonto kan man använda personliga konton. Kom överens om i vems namn kontot öppnas.

När ni lägger ned UF-företagets verksamhet bör ni komma ihåg att avsluta era bankkonton och -betaltrafikstjänster. Annars blir ni tvungna att senare betala bankens månadsavgifter.

Samarbetet mellan Ung Företagsamhet rf och Holvi slutade i juni 2019, så UF-företag kan inte öppna konton i Holvi. Holvi förutsätter ett FO-nummer för att öppna ett konto.

Använd kontot för penningtrafik & fakturering

I stället för att använda kontanter, skicka en faktura till kunden som kommer att krediteras företagets konto. Kontantbetalning används vid försäljningsställen eller evenemang där fakturering inte är möjlig. Genom att använda ett konto för att hantera din ekonomi, registrerar du varje transaktion i ditt kontoutdrag, vilket är lätt att kontrollera senare. Det är en bra idé att skriva ut ett uttalande för dina poster.

Faktureringsprogram

Bankkonto

Programmet Ett år som företagare och anvisningar för hur man öppnar tjänster för ett UF-företag 

(Till vår UF-samarbetspartner OP) 

 

 Allmänt om vårt samarbete 

OP samarbetar med Ung Företagsamhet rf (UF) i syfte att stärka barns och ungdomars färdigheter i arbetsliv och ekonomi. Programmet Ett år som företagare erbjuder tillfälle att pröva på företagande i praktiken som en del av undervisningen. Under lärarens ledning grundas egna företag för ett läsår. Varje år medverkar 4 000–5 000 unga som grundar 1 800 UF-företag. En del av företagen driver verksamhet med kontanter, men största delen har ett bankkonto antingen som ett s.k. parallellkonto till ett privatkonto eller så öppnar man ett nytt konto. 

 Under studierna kan studerande grunda UF-företag som inte är officiella företag men som hjälper dem öva sig i företagande och på samma gång få kunskaper för studierna i företagande. Studerande kan grunda ett företag ensamma eller i grupp. Mer information finns på www.nuoriyrittajyys.fi/sv/ och på studieprogrammets webbplats www.vuosiyrittajana.fi/sv/ 

 UF-företag antecknas inte i de offentliga registren och UF-företagare driver företagsverksamheten bara under programmets gång. Beroende på läroinrättning varar programmet från en termin till 12 månader. Mer information om UF-företag på Skatteförvaltningens webbplats: https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/48027/ung-f%C3%B6retagsamhet-rf-nys-studieprogram-i-beskattningen/ 

 

 Hur ska jag boka tid för att öppna ett bankkonto och vad behöver jag veta när jag öppnar kontot? 

 En UF-studerande som deltar i programmet kan boka tid till närmaste Andelsbankskontor genom att ringa kundtjänsten 0100 0500 (samtalspris lna/msa) mån–fre 8–16. Tid kan också bokas på nätet: https://www.op.fi/privatkunder/kundtjanst/boka-tid. Välj “Fortsätt utan att logga in” om du inte ännu blivit kund hos Andelsbanken. Fyll i dina personuppgifter, som personbeteckning, namn, adress och telefonnummer. Du kan själv välja till vilket av Andelsbankens kontor du bokar tiden. Föräldrarna är välkomna med på besöket. Även om du är kund hos någon annan bank kan du öppna ett konto i Andelsbanken för detta ändamål.  

 Ta med ett giltigt identitetsbevis, gärna ett pass eller ett identitetskort om du har ett sådant. Vi kan grunda en kundrelation om du styrker din identitet med ett körkort, men för att kunna ge nätbankskoder behöver vi alltid kundens identitetskort eller pass.  

 Om tanken är att öppna kontot för flera UF-ungas gemensamma företagsverksamhet, rekommenderar vi att alla kommer med till samma möte på banken för att styrka sin identitet, eftersom kontot då öppnas som ett gemensamt UF-konto.  

 För att grunda en kundrelation och öppna ett konto för en person under 15 år behövs föräldrarnas samtycke, men en person som fyllt 15 år företräder sig själv. Det förutsätter emellertid att den unga själv har förtjänat de pengar som sätts in på kontot. 15 år fyllda får inte ensamma ingå ett nättjänstavtal, utan för det krävs föräldrarnas samtycke eller att personen är myndig. Banken ger unga kunder från fall till fall råd i tilläggstjänster som fogas till nätbanken.  

 

Vad bör man veta när programmet Ett år som företagare gått till ända? 

 När UF-företagsperioden gått ut och du vill göra ändringar i kontot eller tjänsterna, kontakta den Andelsbank som öppnade UF-kontot. Du kan boka tid till kontoret genom att följa anvisningarna ovan. Under besöket kan du avtala om att anpassa tjänsterna efter de nya behoven. Om du vill fortsätta driva företaget är det bra att se över tjänsterna så att de lämpar sig för affärsverksamheten.  

 

Öppna ett bankkonto hos en annan bank

Ett NY-företag kan också öppna ett bankkonto hos en annan bank. Öppnaren måste vara myndig. Om du vill ha fler användare för ditt bankkonto bör du fråga om det möjliga kontoformatet och kostnaderna. Företagskonton har ofta månadsavgifter. Ett konto kan också vara ett medlems personliga konto, så länge det inte har några andra kontanttransaktioner. I det här fallet kan kontot vara ett parallellt konto för den personen, enbart avsedd för driften av NY-företaget.

När du öppnar ett företagskonto är det viktigt att ha ett NY-företagsregistreringscertifikat (du kan få registreringsgodkännande genom att logga in på den här webbplatsen) och protokollet från det första styrelsemöte där beslutet att öppna ett konto och åtkomsträtt har fattats.

Kontantkassa

UF-företaget kan även ha en kontantkassa. Då har det viktigt att ha en kassabok där transaktionerna framgår.

Vi rekommenderar ändå att man öppnar ett bankkonto, för det är inte tryggt att förvara större mängd kontanter i kontokassa.

Skriva kvitto

Sedan år 2014 ska säljaren erbjuda kunden ett kvitto vid kontaktköp. Syftet med lagändringen är att minska grå ekonomi. Då UF-företag säljer varor vid evenemang, mässor, basarer eller var som helst ska kunden erbjudas kvitto.

Försummelseavgiften är minst 300 euro och högst 1 000 euro. Då försummelseavgiftens belopp bestäms beaktas förfarandet och om det upprepats samt värdet på varan eller tjänsten som försummelsen av kvittot gäller.

Betalterminal

Nuförtiden behöver företagare i praktiken kunna ta emot kortbetalning, eftersom användningen av kontanter minskar. Det är dock dyrt och svårt att skaffa en traditionell kortläsarterminal, eftersom de ofta kräver FO-nummer, som UF-företag inte har.

En liten och bärbar kortläsare som kan kopplas till mobiltelefonen är en perfekt lösning. Just nu erbjuds kortläsare utan FO-nummer av SumUp från Tyskland, som fungerar i över 30 nationer.

Ett annat känt företag som erbjuder behändiga betalterminaler är iZettle, men då krävs FO-nummer. Det här kan vara ett alternativ om läroinrättningen vill skaffa utrustning för UF-företagen.

Om SumUp

I SumUps tjänstevillkor anges en åldersgräns: ”Fysiska personer ska vara minst aderton (18) år för att få använda tjänsten. Vi kan när som helst be dig bevisa din ålder.”

Inga fasta kostnader, låg komission

SumUp Air-kortläsaren har en fast kostnad. Utöver kortläsarens inköpspris tillkommer inga övriga startkostnader. SumUp debiterar ingen månadsavgift för tjänsten. Då du skaffat en kortläsare betalar du bara för användningen – 0,95 procent av summan som debiteras med debitkort och 2,75 procent om kunden betalar med kreditkort.

Läs mera och beställa SumUp

Mera information om SumUp finns här: https://sumup.fi/nuori.

Lön

Om UF-företaget anställer utomstående arbetskraft är det fråga om ett arbetsförhållande som man måste meddela skattemyndigheterna och försäkringsbolagen om. Vi har inte skrivit skilda direktiv för det här eftersom förfarande är likadant som för privatpersoner.

Det går lättast att betala lön t.ex. via tjänsten palkka.fi som gör uträkningen och utbetalningen av lönen enkel. Ifall ni besluter er för att betala ut lön via tjänsten palkka.fi antecknas någon av företagets medlemmar som löneutbetalare och fungerar då officiellt som arbetsgivare för löntagaren.

Liten lön

Om den betalda lönen är liten är anmälningsskyldigheten mildare. Uppgifter om detta finns samlat här. Om möjligt rekommenderar vi att man betalar en sådan lön som inte fyller anmälningsskyldigheten. Undre gränsen för arbetspensionsskydd är 47,08e/per månad.

Förskottsinnehållning
om den betalda lönen är under 1500 euro

Socialskyddsavgift
om den betalda lönen är under 1500 euro

Arbetspensionsskydd 
om den som utför arbetet är under 18 år och den utbetalda summan högst 47,08 euro/mån

Olycksfallsförsäkring 
om arbetsdagarna för alla arbetstagare sammanlagt är 12 eller färre
(OBS! 3 arbetare * 5-dagar = 15 dagar)

Arbetslöshetsförsäkring 
om den som jobbar är under 17 år och alla arbetare sammanlag har högst 12 arbetsdagar

Årsanmälan 
Behöver inte avges om arbetstagarens lön är under 200 euro.

Om lönen överstiger dessa gränser fråga råd av handledande läraren och bekanta er med palkka.fi sidorna.

Verifikat till anställda

Lönespecifikation åt arbetstagare

Ett hushåll som arbetsgivare ger en lönespecifikation åt arbetstagaren över de löner man betalt. Följande uppgifter skall finnas i specifikationen:

 • arbetsgivarens namn, födelsetid, adress och telefonnummer
 • arbetstagarens namn, födelsetid och adress
 • lönen och möjliga skatter
 • När lönen betalats
 • Pensionsavgift och arbetslöshetsavgift som arbetsgivaren innehållit från lönen
 • storleken på dagpenningen

Specifikationen skall alltid ges åt arbetstagaren oberoende om man uppburit förskottsinnehållning eller inte eller om man innehållit förskott endast på en del av lönen. Om ni använder er av tjänsten palkka.fi kan ni automatiskt printa ut ett löneintyg i tjänsten.

Utbetalning av lön till UF-företags medlemmar

Enligt skattemyndigheten ses inte UF-företag som arbetsgivare i beskattningen, fastän UF-företaget för att öva på att vara arbetsgivare skulle betala de studerande som grundat övningsföretaget poster som kallas lön.

UF-företag har inte i ovan beskrivna situation skyldighet att registreras som arbetsgivare i Skatteförvaltningen. Övningsföretag är inte skyldiga att som arbetsgivare betala arbetsgivarens sociala avgifter eller övriga lönebikostnader för löner som betalas till elever för övningsarbete. Ett övningsföretag behöver inte göra förskottsinnehållning för betalningarna eller göra årsanmälan på grund av dem.

Betalningar som betalats till elever som lön kan inte ses som lön ur beskattningssynvinkel, så eleverna ska själva anmäla dessa inkomster i sin personliga skattedeklaration som övriga förvärvsinkomster.

Produktutveckling

En av de viktigaste frågorna är hur mycket en produkt kostar för kunden, men lika viktigt är hur mycket det kostar att skapa en produkt. Den här frågan kan formuleras på lite olika sätt beroende på de egna målen verksamhetsskedet. I det här kapitlet öppnar vi lite produktutvecklingens möjligheter för såväl tjänste- som materiella produkter.

Utveckling av en materiell produkt

Ifall det behövs material för din produkt och den ska sättas ihop och testas är det viktigt att räkna två saker:

Innovations- och planeringskostnader för produkten

Planerings- och innovationskostnader hänför sig till att göra din produkt klar för försäljning, trygg för kunden (kolla lagparagrafer vid behov) och till tillverkning (planering). Det lönar sig också att överväga vilka delar du ska använda, var du får tag idem, hur du hittar underleverantörer och hur produkten testas. Den här processen kan vara lätt eller väldigt krånglig beroende på din produkt. Speciellt om du vill ha extern finansiering för ditt företag måste du kunna motivera chanserna att förverkliga produktidén.

Två exempel på utvecklingskostnader för en produkt:

En ny tabletthållare

 1. Du skapar en modell med ett 3D-program och printar ut en provversion med en 3D-printer. Kunden kan pröva produkten, du får respons och kan göra många utvecklingsversioner av produkten. Den färdiga produkten ser till 99 % likadan ut som den modell som kunden testade.
 2. Du begär en offert av ett företag på massproduktion (baserat på 3D-modellen).
 3. Du får en offert på produktion av 100/1000/10000 stycken.
 4. Du kan lätt övertyga placerare att produkten går att förverkliga med vissa kostnader.

b) Flytväst för barn
Momenten för exempel a) + att du måste försäkra dig om och göra följande saker:

 • Kontrollera att produkten uppfyller lagförordningar angående flytvästar
 • Testa produkten med dockor utgående från bestämmelser (det går inte att testa på riktiga användare)
 • Söka om godkännande hos myndighet som kontrollerar säkerhet
 • Använda godkända material och formgivning som säkert fungerar om användaren faller i vattnet (kvalitetskontroll)
 • Försäkra dig om användning i olika situationer
 • Kom också ihåg bruksanvisning och produktgaranti.

Och användaren har inte fått en chans att prova produkten ännu i det här skedet.

Efter bedömningen har du en botten utgående från vilken du kan ta reda på hur mycket tid och pengar du behöver för att ändra modellen till en riktig produkt innan du påbörjar tillverkningen.

Tillverkningskostnader för produkten

Det finns många sätt att räkna ut tillverkningskostnaderna för en produkt och i allmänhet baserar sig kostnadskalkylen på en uppskattning av produktionskostnaderna, vilket inbegriper råvarukostnaderna för produkten och en uträkning av den tid det går åt att tillverka produkten. Ofta kan man också begära en offert av utvalda tillverkare antingen i hemlandet eller utomlands.

Nuförtiden sker tillverkningen av massprodukter automatiserat och därför får man ganska noggranna tillverkningskostnader för en produkt genom att begära offerter av olika leverantörer.

Vid handgjorda produkter ska man räkna ihop råvarukostnaderna och den tid som går åt till att framställa produkten. Tiden kan man prissätta som man önskar. Man kan också ofta påverka tillverkningskostnaderna genom att effektivera produktionsprocessen och genom att automatisera de delar man vill. Å andra sidan kan automatisering av processen för vissa produkter dämpa kundens intresse för produkten. Jämför t.ex. en handgjord och fabrikstillverkad kostym.

Produktutveckling av en tjänsteprodukt

Ifall din produkt helt utgörs av att erbjuda en tjänst och alla delar i den kan vara automatiserade lönar det sig att bedöma kostnaderna som går år till att skapa produkten och välja en möjlig applikationsplattform för att distribuera tjänsten.

Många faktorer kan radikalt ändra kostnaderna för skapandet och till och med eliminera dem helt och därför varierar produktutvecklingen av och prissättningsmodellerna för en tjänsteprodukt rätt mycket.

Börja testa tjänsteprodukten ”så lätt som möjligt”, men med lösningar som ger kunden en känsla av en högkvalitativ tjänst.

Kom ihåg att kunden inte ser eller bryr sig hur mycket tid det tar för dig att skapa den tjänst hen beställt. I allmänhet gör manuellt arbete systemet lättare (läs: billigare) att bygga, men dyrare att använda.

Nedan ett exempel på utveckling och testning av en tjänst skede för skede:

Modelltjänst för beställningar (utvecklingsskede 1)

Skapa en internetsida där det finns en beställningsblankett (tag-kontakt-blankett som innehåller uppgifter om beställningen). Beställningen kommer till inkorgen i din e-postlåda och du kan svara och skicka ett e-postmeddelande ”tack för beställningen” och en faktura i form av en PDF-fil till varje kund. Efter det kan du skicka iväg den beställda tjänsten (t.ex. manipulerade foton, beställda biljetter, ett svar på en fråga, förslag eller analyser).

Automatisk beställningsbekräftelse (utvecklingsskede 2)

Om det droppar in beställningar och du tröttnar på att skriva tack-svar kan du programmera en automatisk svartjänst som tar uppgifterna från beställningsblanketten, skickar ett tackbrev och en faktura. Efter det här förverkligar och skickar du den beställda tjänsten. Kunden får samma tjänst men du jobbar mycket effektivare än tidigare.

Automatisk förverkligande av beställningar (utvecklingsskede 3)

Du gissade säkert följande – då du inte mera orkar göra samma sak om och om igen kan du planera ett system som förverkligar beställningen automatiskt. Kunden kan skapa inloggningsuppgifter på nätet och kommer automatiskt åt uppgifterna eller så skickar systemet material automatiskt (biljetterna skickas eller grejen XYZ reserveras). Kunderna får snabbare betjäning, du jobbar t.o.m. mindre med varje händelse och kan använda mera tid till att utveckla tjänsten och marknadsföra den.

Det här var bara ett kort exempel på en produktutvecklingsväg. Kom ihåg att alla tjänster (t.ex. personlig konsultering eller analys) inte kan automatiseras. Du måste bedöma vilken nivå av automation som är bäst för din produkt.

Back To Top