skip to Main Content

Skatteförvaltningen samarbetar med UF

Skatteverket har gett egen anvisning för UF-företagens verksamhet som finns här.

Personbeskattningen

UF-företag betalar inte själv skatt, utan avkastningen delas mellan UF-företagets delägare då verksamheten upphör.
Om medlemmarna bestämmer så kan UF-företaget också dela ut vinst under verksamhetsåret. Den utdelade vinsten är skattepliktig inkomst för delägarna som skall
redovisa den i sin personliga skatte-deklaration under punkten övriga inkomster.

UF-företag kan inte skattefritt betala ut avkastning, ersättning, arvoden, lön eller ersättningar som går under något annat namn. Samma regler gäller också riktiga företag.

Om UF-företag avslutar sin verksamhet i april 2019 skall skattepliktiga inkomsterna deklareras i skatteförslaget för år 2019 som postas i början av år 2020.

Ett riktigt företags beskattning

Riktiga företag betalar skatt på vinsten. Storleken på skatten räknas ut genom att minska företagets utgifter från inkomsterna, t.ex som nedan:

Intäkter:
Försäljning av produkter 1000 € (t.ex. fågelholkar)
Intäkter sammanlagt 1000 €

Utgifter
Material 500 € (bräden, lim, spikar)
Utgifter för försäljning 300 € (hyra för försäljningsplats, reklamskylt)
Utgifter sammanlagt 800 €

Vinst 200 €
Inkomstskatt: 40 € 
 (20% av vinsten, Ab)

Inverkan av inkomster från UF-företaget på stöder

UF-företagarens inkomster från UF-företaget räknas med i studerandes årsinkomster. Om du fått avkastning från ditt eget UF-företag måste du beakta denna summa i dina årsinkomster. Därför kan inkomster från UF-företaget inverka på studiestödets storlek. Ta dock i beaktande att du ska ha ganska stora andra intäkter också innan det här har någon inverkan.

Kontrollera instruktioner och årsinkomstgränser på FPA:s sidor

Mervärdesskatten (Moms) för UF-företag

Omsättningsgränsen för UF-företaget är 10 000 euro. Om företagets omsättning är under 10 000 euro/år behöver företaget inte betala moms.

Om UF-företagets omsätning närmar sig gränsen på 10 000 euro skall man grunda ett riktigt företag som anmäler sig som moms-skyldig och gör nödvändiga rapåorter månatligen.

Moms-avdrag

UF-företag får inte avdra momsen som riktiga företag får göra, t.ex på inköpta material får momsen inte dras av.

Momsen i UF -företagens fakturor

När kunderna (gäller främst företag) köper produkter av UF-företaget innehåller försäljningspriset inte moms.

Moms för ett riktig företag

Ett riktigt företag får dra av den mervärdesskatt man betalt från den skatt den indrivit av sina kunder. Efter detta måste företaget redovisa skillnaden till skattestyrelsen.

Förskottsuppbörd och förskottsinnehållning

  • Ett UF-företag kan sälja produkter utan FO-nummer.
  • Ett UF-företags tjänster behandlas däremot som arbetsersättning, och därför ska man agera enligt följande så att kunden inte behöver göra förskottinnehållning (läs betala lön) med skattekort:
   • vid försäljning på faktura åt företag behövs FO-nummer. Innehavaren av FO-numret ska vara i förskottsuppbördsregistret. OBS! Det krävs alltid tillstånd att använda FO-nummer, se till att få tillstånd via din handledare.
   • åt hushåll kan man sälja tjänster för 1 500 euro årligen utan FO-nummer. Detta gäller dock inte för en tjänst som är i samband med kundens försörjning eller annan inkomstsverksamhet (t.ex. avbrytartjänster för jordbrukare).

  Läs mer på UF-företagens verktygsback.

  Förskottsinnehållning och ersättningar för kostnader

  • Ett UF-företag kan inte betala ut kilometerersättningar, dagtraktamente eller andra liknande ersättningar åt sina medlemmar.
  • Utgifter som orsakats av deltagande i
   verksamheten kan dras av från intäkterna. Till
   exempel:
   Vi köper tyg för 50 euro.
   Vi säljer t-tröjor för 200 euro.
   Delbar vinst är 150 euro.

Hushållsavdrag

Man får inte hushållsavdrag för arbete som ett UF-företag utfört!

Enligt Skatteförvaltningen det är möjligt att dra av en del av den utbetalda lönen och hela lönebikostnaden, om arbetet utförs av en avlönad arbetstagare. Om arbetet utförs av ett företag eller en företagare som är med i förskottsuppbördsregistret eller ett allmännyttigt samfund kan en del av arbetets andel på fakturan dras av, m.a.o. arbetsersättningen. Med arbetsersättning avses i lagen om förskottsuppbörd sådan betalning som betalas för arbete till en företagare, ett företag eller ett allmännyttigt samfund och som till sin karaktär inte är lön.

I UF-företagens verksamhet är det inte fråga om löneutbetalning eftersom kunden betalar fakturan till UF-företaget, inte direkt till dess medlemmar. Avlönade arbetare skulle innebära att hushållet ingått ett skilt arbetsavtal med varje arbetstagare och betalade lön på skattekortet.

Enligt Skattestyrelsen jämställs UF-företagens verksamhet med elevernas personliga inkomstförvärvande. Man kan bedriva självständig förvärvsverksamhet utan att grunda något egentligt företag. Inkomsten av sådan verksamhet beskattas på samma sätt som fysiska personers inkomster i övrigt, dvs. som förvärvsinkomst enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen. UF-företagets medlemmar ska deklarera inkomsterna som de erhållit från övningsföretaget. Inkomsterna fylls i den personliga skattedeklarationen (i punkt övriga förvärvsinkomster) när verksamheten har avslutat.

Eftersom UF-företag är ett övningsföretag, som inte officiellt grundas i handels- eller förskottsuppbördsregistret är det inte möjligt att få hushållsavdrag för arbete som utförts av ett UF-företag.

Läs mer om hushållsavdrag:
Skatteförvaltningens detaljerad skatteanvisning
Skatteförvaltningens detaljerad skatteanvisning för Ung Företagsamhet rf

Back To Top