skip to Main Content

Ett år som företagare-programmet och UF-företaget är en möjlighet för unga att på ett säkert sätt testa entreprenörskap, handlett som en del av studierna. UF-företaget är inte en näring, det är en entreprenörskurs i skolan, och sättet den genomförs på. Som UF-entreprenör får en ung person genomföra sin egen affärsidé, som kan baseras på dennes egna intressen och kunskaper.

UF-företaget fungerar med riktiga pengar och säljer sina produkter eller tjänster till kunder. Detta ökar programmets effektivitet och de ungas motivation samt inför element från affärslivet. Samtidigt uppmuntras unga människor att vara aktiva och egna initiativ.

Utöver en oförglömlig inlärningsupplevelse kommer den unga personen att få ett intyg av Ung Företagsamhet rf som visar de lärdomar som erhållits under programmet. Intyget är ett utmärkt komplement till den ungas meritförteckning.

Ett år som företagare-programmet är en inlärningsupplevelse för unga människor. Vi tror att programmet ger mångsidig beredskap för arbetslivet. Ditt huvuduppdrag som vårdnadshavare är att bli intresserad, lyssna, fråga, uppmuntra och berömma.

Kort om UF-företag

 • UF-företaget kan bildas av en ung person som deltar i Ett år som företagare-programmet vid sin egen läroanstalt.
 • UF-företagets försäljning är vanligtvis mellan 100 och 10 000 euro. Nettoförsäljningsgränsen för UF-företag är 15 000 euro.
  • UF-företaget är inte momsskyldigt och betalar inte skatt i sig.
  • Man kan inte få hushållsavdrag för arbete som utförs av UF-företaget.
 • För ungdomarna är Intäkterna från UF-företaget personlig inkomst för förvärvsaktivitet.
 • Ung Företagsamhet rf har tecknat en ansvarsförsäkring och en produktansvarsföräkring för UF-företaget. Du kan läsa om försäkringarna här.
  • Om den unga vill får han eller hon Fennias olycksfallsförsäkring för programperioden. Läs mer här.
 • Ett UF-företag kan inrättas ensamt eller i en grupp.
 • UF-företag är inte en officiell bolagsform och har inte FO-nummer.
 • UF-företagets verksamhet är inte detsamma som att vara näringsidkare.

Vad lär man sig i programmet?

Arbetslivsfärdigheter och företagarattityd
Interaktion, teamwork och ledarskapsfärdigheter
Processen från idé till produkt
Att hitta sina egna styrkor genom att göra
Att lära sig företagets verksamhetsmodell i praktiken
Att lösa problem och hantera utmanande situationer
Affärsverksamhetskompetens; marknadsföring & ekonomi

Rådgivare för UF-företag?

UF-företaget söker en rådgivare som stöder och sparrar företaget i dess verksamhet. Till exempel kan en ung förälder, släkting eller lokal entreprenör bli rådgivare. Rådgivaren kommer att få stöd från Ung Företagsamhet rf.

UF-företaget behöver inte en expert på detaljerna i entreprenörsanda, utan en person som är intresserad av att dela erfarenheter om entreprenörskap och tillsammans söka svar på UF företagets frågor. Rådgivaren är inte juridiskt ansvarig för affärsverksamheten.

Rådgivarens uppgifter

Till rådgivarens uppgift hör att kommentera idéer, ge förbättringsförslag, möjliga kontakter med aktörer på området, råd och förslag för att utveckla UGF-företagets produktion, marknadsföring och försäljning. Som rådgivare möter du UF-företaget på avtalad tid.

Genom att prata om affärsverksamhet med ungdomarna får du lära dig nya saker och bli insatt både i ett nystartat företags problem och ungdomarnas egna intresseobjekt.

Varför bli rådgivare?

 • Du kan följa en ung persons tillväxt inom entreprenörskapet och leva med i entreprenörskapets utmaningar och framgångar.
 • Du kan agera vuxen supporter för unga människor.
 • Du får handlednings- och mentorserfarenhet.

Om en rådgivare själv agerar som en entreprenör, kan dennes företag fungera som ett fadderföretag för UF-företaget.

Effektivitet

Jag lärde mig att ta och bära ansvar 82 %
Jag förstod vikten av en entreprenörsinriktad attityd 77 %
Mitt initiativtagande ökade 74 %
Min samarbetsförmåga ökade 68 %
Gav en realistisk bild av företagsverksamhet 59 %
Jag lärde mig förstå värdet av mitt eget arbete 58 %
Stärkte mina entreprenörsfärdigheter 54 %

Ett år som företagare:s frågeformulär medel från 2013 till 2018 (N: 2962). Programmet stärker studerandens färdigheter vad gäller arbetsliv, företagsverksamhet och ekonomi.

Se enkätresultat från Ett år som företagare-programmet

Långsiktig entreprenörsfostran stärker de färdigheter som behövs i arbetslivet samtidigt som den stöder allt lärande. En enkät visar nu tydligt att kompetens föds genom att göra saker, säger Virpi Utriainen, verksamhetsledare för Ung Företagsamhet rf.

I den tvååriga ICEE-studien deltog 12 000 respondenter från fem länder (Belgien, Italien, Lettland, Finland och Estland). JA Europes enkät genomfördes i samarbete med utbildningsministerierna i de deltagande länderna och har understötts av finansiering från Europeiska kommissionens program Erasmus +. I Finland var antalet respondenter 2 400.

Bland de ungdomar som deltog i entreprenörskapsfostran och jämförelsegruppen var skillnaden mellan tvärvetenskaplig kompetens, arbetslivsberedskap och studie framgång klart högre i Finland än i övriga Europa.

Tvärvetenskaplig kompetens uppstår genom praktiskt arbete

En studie har visat att ungdomar som deltagit i Ett år som företagare-programmet i allmänhet uppfattar fördelarna med olika ämnen och enheter bättre än ungdomar som inte deltog i programmet.

Att tillämpa saker man lärt sig i skolan på vardagliga situationer främjar förståelsen av sakers innebörd vilket leder till större framgång. Även om nyckelkompetenser (till exempel muntlig kommunikation, matematiska färdigheter, beslutsfattande) inte är huvudsyftet med Ett år som företagare-programmet var effekten tydlig i Finland. Till exempel förstärks förmågan att fatta beslut avsevärt genom mångsidig inlärning.

Entreprenörsutbildning inspirerar lärare

Entreprenörsutbildning är ett modernt och praktiskt undervisningssätt. Entreprenörsutbildning kan enkelt integreras i flera ämnen. Dessa två teman framgick starkt i de finska lärarnas svar. Majoriteten av lärarna betonade behovet av att fokusera på erfarenhetsbaserade metoder. Vissa lärare betonade de pedagogiska fördelarna med inlärningssättet: de började förstå sina elever bättre, vilket förändrade karaktären av deras relation.

ICEE-studien undersökte effekterna av Ett år som företagare-programmet på 15–20-åriga ungdomar i gymnasiet och vid yrkesskolor. I undersökningen deltog Kainuun ammattiopisto, Etu-Töölön lukio, Business College Helsinki, Helsingin kielilukio och Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko.

Ung Företagsamhet rf erbjuder program som stöder läroplanens mål för att stärka barns och ungdomars entreprenörsanda, arbetslivsfärdigheter och hantering av den egna ekonomin från förskola till högskola – med att lära sig genom att göra. www.nuoriyrittajyys.fi.

Back To Top