skip to Main Content

Ett år som företagare-programmets användarvillkor

Ung Företagsamhet rf (”Tjänsteproducenten”) producerar och underhåller Ett år som företagare-programmet och tillhörande digitalt utbildningsmaterial. Dessutom producerar Tjänsteproducenten tryckt material, såsom guider och mallar.

Med Tjänst avses i dessa användarvillkor Tjänsteproducentens webbtjänster och relaterade läromedel. Tjänsten finns tillgänglig på webbplatsen på vuosiyrittajana.fi. På användning av tjänsten tillämpas dessa användarvillkor.

Användning av läromedel och upphovsrätt

Tjänsten och därtill hörande studiematerial är upphovsrättsligt skyddade. Materialet i tjänsten kan också innehålla upphovsrättsskyddade varumärken. Äganderätt till tjänsten, samt all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter, finns hos Tjänsteproducenten.

Användaren äger har inga rättigheter i samband med tjänsten utöver rätten att använda tjänsten i enlighet med dessa användarvillkor. Användaren måste registrera sig i Tjänsten. Efter registrering är dessa användarvillkor bindande för Användaren och den läroanstalt denna representerar. Tjänsten får inte användas utan godkännande av användarvillkoren.

Tjänsten är endast avsedd för:

  • undervisningsbruk; eller
  • Användarens personliga bruk.

Användaren har rätt att lagra Tjänstens digitala läromedel på sin dator eller i skolans interna nätverk, eller att skriva ut materialet enbart i undervisningssyfte eller för privat bruk. Tjänsten får endast visas och presenteras eller på annat sätt göras tillgänglig för allmänheten endast i utbildningsverksamheten. Reproduktion och användning av tjänsten för något annat ändamål, och utöver vad som tillåts i dessa användarvillkor, samt överföring av läromaterialet till tredje part, är förbjudet enligt upphovsrättslagen.

Tjänstens innehåll kan citeras på det sätt som tillåts enligt upphovsrättslagen. När Användaren citerar innehållet i tjänsten är Användaren skyldig att hänvisa till källan enligt god praxis.

Användarens ansvar

Användaren är fullt ansvarig för alla eventuella skador som orsakas Tjänsteproducenten eller tredje part genom att inte använda Tjänsten enligt dessa villkor, lagstiftning eller god sed.

Tjänsteproducentens ansvar

Tjänsteproducenten skall sträva efter att säkerställa att dess tjänster uppfyller kraven i de läroplaner och examenskriterier som gäller vid produktionstillfället. Tjänsteproducenten ansvarar inte för materialets lämplighet för något särskilt ändamål. Tjänsten tillhandahålls som publicerad och ges inte någon garanti. Tjänsteproducenten är inte ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för eventuella fel eller försummelser i materialet, inte heller för riktigheten av den information som finns där eller för direkta eller indirekta skador orsakade av användning eller tolkning av informationen.

Tjänsteproducenten ansvarar inte för Tjänstens eventuella driftsstopp beroende på till exempel underhåll, tekniska fel eller andra liknande skäl, eller för avbrott i kommunikationen eller Internet-nätverket. Tjänsteproducenten ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå till följd av driften av tjänsten eller av att Tjänsten inte fungerar.

Tjänsteproducenten ansvarar inte för innehåll, material och tjänster som tillhandahålls av tredje part och som är länkade till webbplatsen på Tjänsteproducentens webbplats.

Ändringar eller borttagningar från publikationen

Tjänsteproducenten har rätt att ändra dessa Användarvillkor. Giltiga Användarvillkor finns på Tjänsteproducentens webbplats. Användarna måste acceptera de nya Användarvillkoren för att kunna fortsätta använda tjänsten. Genom att fortsätta använda Tjänsten godkänner Användare de nya Användarvillkoren.

Tjänsteproducenten har rätt att när som helst ändra innehållet eller driften av tjänsterna och rätten att avbryta tjänsten.

Back To Top