skip to Main Content

Under Ett år som företagare-programmet kopplas den teoretiska kunskapen i yrkeskolans läroplan till praktiken genom genuina situationer. Programmet erbjuder mångsidiga möjligheter för att fördjupa arbetslivsfärdigheter, utveckla en företagarattityd och förstå företaget i en bred och transnationell ram.

I programmet grundar deltagarna ensamma eller i grupp ett UF-företag som fungerar med riktiga pengar.

Programmet ger lärare inom yrkesutbildningen en nyckelfärdig lösning för undervisning av entreprenörskap. Programmet omfattar tävlingar, ett nationellt lärarnätverk och lärmiljön Twid. Programmet har en elevspecifik registreringsavgift på 25 euro per studerande.

Programmets innehåll har tagit hänsyn till inlärningsmålen i läroplanen för yrkesutbildning. Programmet är ett utmärkt verktyg för att avlägga delar av planera affärsverksamhet och driv ett företag-examen. Eleverna lär sig genom att göra riktiga saker som en del av sitt eget företag.

Undervisnings- och kulturministeriets riktlinjer för entreprenörskap (2017) har utsett Ett år som företagare-programmet till en metod för att genomföra entreprenörsfostran på andra stadiet i enlighet med de nya läroplanerna.

Programmets kompetensmål

 • Studenterna erkänner kraven på entreprenörskap och kan bedöma sina egna styrkor och utveckling
 • Studenterna utvecklar sina egna företagsamhetsfärdigheter, såsom färdigheter inom försäljning, grupparbete, problemlösning, kommunikationsförmåga och att hålla presentationer.
 • Eleverna bygger samarbetsnätverk för att främja affärsverksamheten
 • Studenterna identifierar och utvärderar sin egen verksamhet i företaget som del av ett team
 • Studenterna kan planera företagets affärsverksamhet
 • Studenterna kan använda affärsplaneringsverktyg och förbereda dokument som behövs för att grunda företaget
 • Studenterna kan utarbeta en affärsmodell och affärsplan för att stöda sin egen idé och utveckla den under verksamheten
 • Studenterna förstår grunderna i affärsverksamhet och kan utvärdera och utveckla verksamheten

Programmets skeden

Steg 1
Introduktion till entreprenörskap, kompetens och affärsidé
Steg 2
Startande av företagsverksamhet och kristallisering av affärsidé
Steg 3
Övervakning, utveckling och rapportering av företagsverksamhet
Steg 4
Avslutande av företagsverksamhet, utvärdering och framtid

Ibruktagning

Ansvarig person för utbildning

Intresserad? Rekrytera en lärare från din skola som vore intresserad av att arbeta som handledande lärare för Ett år som företagare-programmet. Vi utbildar lärare för programmet och i att använda läromedlen. Därmed behövs inte erfarenhet om ämnesområdet.

Programmet är en utmärkt inkörsport till nätverksaktigt arbete i en egen verksamhetsmiljö, eller rentav för marknadsföring av din institution. Varje år skriver landets medier i stor omfattning om elevernas företag.

Lärare

Prata med din chef om du vill bli handledande lärare för Ett år som företagare-programmet. Kontakta oss och se våra kostnadsfria kurser. Vi hjälper dig komma igång och stöder dig i att genomföra programmet.

1

Skolan fattar ett beslut om att använda programmet och är i kontakt med Ung Företagsamhet rf.

2

UF tar kontakt med instruktioner. Läraren kan delta i en kostnadsfri utbildning.

3

Läraren skapar sin egen implementering i Twid-miljön, som läraren bjuder in studeranden till i början av programmet. Programmet startar.

4

UF-företagen registrerar sig i systemet. UF fakturerar skolan efter registreringarna.

Schema

I Ett år som företagare-programmet kan UF-företagen ha olika verksamhetstider. Verksamhetstiderna är en terminett läsårett kalenderår och tolv månader. Programmet är alltid en del av läroanstaltens utbildning och UF-företaget kan bara verka när det också har en handledande lärare. Kolla olika tidsscheman för varje aktivitet HÄR.

Lärarmaterial

Programmet innehåller högklassigt elektroniskt material för lärare och elever. Därtill får lärarna ett månatligt nyhetsbrev med tips och instruktioner.

Läraren har en pedagogisk handbok baserad på innovationspedagogik.

Programmets läromaterial finns i den digitala Twid-miljön. Undervisningen kan utföras som närundervisning eller partiellt på distans.

Färdiga läromaterial (PowerPoint-presentationer)

Powerpoint -presentationer för lärare

 • Program introduktion för lärare
 • Program introduktion för studerande
 • Introduktion till företagande
 • Kunnande
 • Målsättningar och tidtabeller
 • Teamet
 • Affärsidé
 • Affärsidé 2
 • Namn & logo
 • Innovation
 • Roller
 • Att grunda UF-företag
 • Penningörelsen
 • Affärsverksamhetsplan
 • Pitch & försäljningspresentation
 • Pitch deck

Lärarutbildningar

Vi utbildar kostnadsfritt lärare i att använda programmet. Vi arrangerar månatliga kurser på webben. Utbildningarna hålls i Helsingfors och vid behov även på andra orter.

Deltagarna i kursen kan bestå av Ett år som företagare-programmets användare och lärare som är intresserade av programmet. Kurserna varar ca 3–4 timmar.

Kursteman:

 • Att använda Ett år som företagare-programmet  som del av undervisningen
  • Centrala frågor och metoder i Ett år som företagare-programmet
  • Användning av TWID-miljön
 • Utnyttjande av Ung Företagsamhet-lägren
  • Minicamp & 24h-läger
 • Circula-spel om cirkulär ekonomi och entreprenörskap

Kurserna är funktionella.

Vanliga frågor

Hur ansluter programmet till olika delar av examen?

Programmet kan utnyttjas som ett verktyg i flera delar av examen. Programmet har använts för att avlägga delar av valbara och gemensamma examina. UF-företagets verksamhet är övergripande och omfattar många olika temaområden. Läraren kan definiera UF-företagens tyngdpunkter genom sin verksamhet.

Kan en läroanstalt knyta ett utbildningsavtal med ett UF-företag?

Utbildningsavtalsarbetsplatsen måste uppfylla de villkor som fastställs i lagen
om yrkesutbildning (532/2017) för att ordna utbildning på en arbetsplats. Ett mer direkt svar på din fråga går tyvärr inte att ge. Lagen tar inte ställning till bolagsformer, utan UF-företag granskas på samma villkor som andra arbetsplatser (avsnitt 72). Om villkoren uppfylls kan utbildningsavtal ingås.

Enligt lagen måste arbetsplatsen ha tillräcklig produktions- och serviceverksamhet, behövliga arbetsredskap och personal som är kompetent i fråga om yrkeskunskap, utbildning och arbetslivserfarenhet. Det bör även finnas en i fråga om yrkeskunskap, utbildning eller arbetslivserfarenhet kompetent person som kan utnämnas till ansvarig arbetsplatshandledare.

Utbildningsarrangören bedömer förutsättningarna. Utbildningsarrangörens lärmiljö kan inte anses vara en arbetsplats, trots att liknande arbete utförs där. Till exempel kan en lärare vid läroanstalten inte vara arbetsplatsens personal. Det lönar sig också alltid att notera att när utbildningsarrangören sätter ut riktlinjer för vad som är tillräcklig produktions- och tjänsteverksamhet gäller riktlinjerna enhetligt för alla studenter.

Riikka Vacker (undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen). 4.4.2018

På vilka språk finns programmet?

För närvarande finns Ett år som företagare-programmet och dess material på finska och svenska. Engelskt material kommer år 2019.

Vad kostar programmet?

Programmet har en studerandepecifik registreringsavgift på 25 euro per studerande. Ung Företagsamhet rf skickar en faktura till läroanstalten efter att registreringstiden löpt ut.

Ung Företagsamhet rf fakturerar läroanstalten på basis av antalet registrerade studerande i systemet. När en student är registrerad hos UF-företaget görs en betalning. Detta beror på att Ung Företagsamhet rf bland annat tecknar försäkringar för programmets deltagare.

Vem kan undervisa programmet? Behöver läraren känna till entreprenörskap eller affärsverksamhet?

I programmet är lärarens roll att vara en möjliggörare för inlärning, en coach och mentor. Läraren behöver inte vara expert i ämnet. I praktiken kan vilken som helst lärare implementera programmet som en del av sin undervisning.

Vad är ett UF-företag?

 • UF-företaget har inte en egentlig bolagsform eller FO-nummer.
 • UF-företag registreras inte hos Patent-och registerstyrelsen (PRH).
 • UF-företagets verksamhet är inte detsamma som att vara näringsidkare.
 • Om UF-företaget säljer produkter/tjänster under programmets lopp är aktiviteten den studerandes förvärvsinkomstsverksamhet.

UF-företaget fungerar med riktiga pengar. Hur fungerar beskattningen?

 • UF-företaget är inte momsskyldigt om UF-företagets nettoomsättning understiger 10 000 euro.
 • UF-företaget betalar inte skatt i sig självt, men vinsten som genereras av UF-företaget fördelas mellan UF-företagets delägare i slutet av verksamheten.
  • Den utdelade avkastningen är beskattningsbar inkomsten för delägarna och ska anges i den personliga skattedeklarationen under övriga förvärvsinkomster.

Ung Företagsamhet rf har utrett Skatteförvaltningens anvisning om UF-verksamhet. Se skatteförvaltningens riktlinjer för beskattning och drift av UF-företag här.

Vill du ta i bruk programmet vid din läroanstalt?

Lämna oss din kontaktinformation och vi kommer att berätta mer om Ett år som företagare -program och hur du implementerar det.

Back To Top