skip to Main Content

Under Ett år som företagare-programmet kopplas den teoretiska kunskapen i yrkesskolans läroplan till praktiken. Detta sker genom att studerande driver företag med riktiga pengar, ensamma eller i grupp, och möte därmed genuina utmaningar. Programmet erbjuder mångsidiga möjligheter för att fördjupa arbetslivsfärdigheter, utveckla en företagsam attityd och förstå företaget ur ett brett perspektiv.

Programmet ger lärare inom yrkesutbildningen en nyckelfärdig lösning för undervisning i entreprenörskap. Programmet omfattar tävlingar, ett nationellt lärarnätverk och en digital lärmiljön. Programmet är kostnadsfritt.

Programmets innehåll tar hänsyn till inlärningsmålen i läroplanen för yrkesutbildningen. Programmet är ett utmärkt verktyg för att avlägga planera affärsverksamhet och driva ett företag-examensdelarna. Eleverna lär sig genom att göra ”på riktigt”, som en del av sitt eget företag.

Undervisnings- och kulturministeriets riktlinjer för entreprenörskap (2017) har utsett Ett år som företagare-programmet till en metod för att genomföra entreprenörskapsfostran på andra stadiet i enlighet med de nya läroplanerna.

Programmets kompetensmål

 • Studerande förstår entreprenörskap och de krav som ställs på en entreprenör, studerande kan bedöma sina egna styrkor och utveckling
 • Studederande utvecklar sina egna företagsamhetsfärdigheter, såsom färdigheter inom försäljning, grupparbete, problemlösning, kommunikationsförmåga och att hålla presentationer.
 • Studerande bygger samarbetsnätverk för att främja affärsverksamheten
 • Studerande identifierar och utvärderar sin egen verksamhet i företaget som del av ett team
 • Studerande kan planera företagets affärsverksamhet
 • Studerande kan använda affärsplaneringsverktyg och förbereda dokument som behövs för att grunda företaget
 • Studerande kan utarbeta en affärsmodell och affärsplan för att stöda sin egen idé och utveckla den under verksamheten
 • Studerande förstår grunderna i affärsverksamhet och kan utvärdera och utveckla verksamheten

Programmets skeden

Steg 1
Introduktion till entreprenörskap, kompetens och affärsidé
Steg 2
Startande av företagsverksamhet och kristallisering av affärsidé
Steg 3
Övervakning, utveckling och rapportering av företagsverksamhet
Steg 4
Avslutande av företagsverksamhet, utvärdering och framtid

Ibruktagning

Ansvarig person för utbildning

Intresserad? Rekrytera en lärare från din skola som är intresserad av att arbeta som handledande lärare för Ett år som företagare-programmet. Vi utbildar lärare för programmet och i att använda läromedlen. Därmed behövs inte erfarenhet av ämnesområdet.

Programmet är en utmärkt inkörsport till externa nätverk och kan rentav vara marknadsföring av din institution. Varje år skriver landets medier om elevernas företag.

Lärare

Prata med din förman om du vill bli handledande lärare för Ett år som företagare-programmet. Kontakta oss. Vi hjälper dig komma igång och stöder dig i att genomföra programmet.

1

Skolan fattar ett beslut om att använda programmet och är i kontakt med Ung Företagsamhet rf.

2

UF tar kontakt. Läraren kan delta i en kostnadsfri utbildning.

3

Läraren skapar sin egen implementering i den digitala lärmiljön, som läraren bjuder in studeranden till i början av programmet. Programmet startar.

4

UF-företagen registrerar sig i systemet. 

Schema

I Ett år som företagare-programmet kan UF-företagen ha olika verksamhetstider. Verksamhetstiderna är en terminett läsårett kalenderår och tolv månader. Programmet är alltid en del av läroanstaltens utbildning och UF-företaget kan bara verka när det också har en handledande lärare. Kolla olika tidsscheman för varje aktivitet HÄR.

Lärarmaterial

Programmet innehåller högklassigt elektroniskt material för lärare och elever. Därtill får lärarna ett månatligt nyhetsbrev med tips och instruktioner.

Läraren har en pedagogisk handbok baserad på innovationspedagogik.

Programmets läromaterial finns i den digitala lärmiljön. Undervisningen kan utföras som närundervisning eller delvis på distans.

Lärarutbildningar

Vi utbildar kostnadsfritt lärare i att använda programmet. Vi ordnar fortbildningar vid behov.

Deltagarna i kursen kan bestå av Ett år som företagare-programmets användare och lärare som är intresserade av programmet. Kurserna varar ca 1 timma.

Vanliga frågor

Hur anknyter programmet till olika examensdelar?

Programmet kan användas i flera examensdelar. Programmet har använts för att avlägga delar av valbara och gemensamma examina. UF-företagets verksamhet är övergripande och omfattar många olika temaområden. Läraren kan definiera UF-företagens tyngdpunkter genom sin verksamhet.

Kan en läroanstalt knyta ett utbildningsavtal med ett UF-företag?

Utbildningsavtalsarbetsplatsen måste uppfylla de villkor som fastställs i lagen
om yrkesutbildning (532/2017) för att ordna utbildning på en arbetsplats. Ett mer direkt svar på din fråga går tyvärr inte att ge. Lagen tar inte ställning till bolagsformer, utan UF-företag granskas på samma villkor som andra arbetsplatser (avsnitt 72). Om villkoren uppfylls kan utbildningsavtal ingås.

Enligt lagen måste arbetsplatsen ha tillräcklig produktions- och serviceverksamhet, behövliga arbetsredskap och personal som är kompetent i fråga om yrkeskunskap, utbildning och arbetslivserfarenhet. Det bör även finnas en i fråga om yrkeskunskap, utbildning eller arbetslivserfarenhet kompetent person som kan utnämnas till ansvarig arbetsplatshandledare.

Utbildningsarrangören bedömer förutsättningarna. Utbildningsarrangörens lärmiljö kan inte anses vara en arbetsplats, trots att liknande arbete utförs där. Till exempel kan en lärare vid läroanstalten inte vara arbetsplatsens personal. Det lönar sig också alltid att notera att när utbildningsarrangören sätter ut riktlinjer för vad som är tillräcklig produktions- och tjänsteverksamhet gäller riktlinjerna enhetligt för alla studenter.

Riikka Vacker (undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen). 4.4.2018

På vilka språk finns programmet?

För närvarande finns Ett år som företagare-programmet och dess material på finska, svenska och engelska.

Vad kostar programmet?

Programmet är kostnadsfritt.

Vem kan undervisa programmet? Behöver läraren känna till entreprenörskap eller affärsverksamhet?

I programmet är lärarens roll att vara en möjliggörare för inlärning, en coach och mentor. Läraren behöver inte vara expert i ämnet. I praktiken kan vilken lärare som helst implementera programmet som en del av sin undervisning.

Vad är ett UF-företag?

 • UF-företaget har inte en egentlig bolagsform eller FO-nummer.
 • UF-företag registreras inte hos Patent-och registerstyrelsen (PRH).
 • UF-företagets verksamhet är inte detsamma som att vara näringsidkare.
 • Om UF-företaget säljer produkter/tjänster under programmets lopp är aktiviteten den studerandes förvärvsinkomstsverksamhet.

UF-företaget fungerar med riktiga pengar. Hur fungerar beskattningen?

 • UF-företaget är inte momsskyldigt om UF-företagets nettoomsättning understiger 15 000 euro (från 1.1.2021).
 • UF-företaget betalar inte skatt i sig självt, men vinsten som genereras av UF-företaget fördelas mellan UF-företagets delägare i slutet av verksamheten.
  • Den utdelade avkastningen är beskattningsbar inkomsten för delägarna och ska anges i den personliga skattedeklarationen under övriga förvärvsinkomster.

Ung Företagsamhet rf har utrett Skatteförvaltningens anvisning om UF-verksamhet. Se skatteförvaltningens riktlinjer för beskattning och drift av UF-företag här.

Vill du ta i bruk programmet vid din läroanstalt?

Lämna oss din kontaktinformation och vi kommer att berätta mer om Ett år som företagare -program och hur du implementerar det.

Back To Top