skip to Main Content

Ett år som företagare-programmet erbjuder mångsidiga möjligheter att öva arbetslivsfärdigheter, att utveckla en företagsam attityd och att prova på entreprenörskap.

I programmet startar deltagarna, efter eget intresse eller färdigheter, individuellt eller i grupp, ett UF-företag som fungerar med riktiga pengar. Eleverna kan delta i nationella tävlingar och evenemang om de så önskar.

Programmet erbjuder högstadielärare ett nyckelfärdigt paket för att undervisa i entreprenörskap. Programmet omfattar ett nationellt lärarnätverk och digital lärmiljö.

Programmets innehåll uppmärksammar målen för mångsidig kompetens i LP 2016 (s. 20–34). Programmet stöder de sektorövergripande lärhelheter som definieras i LP. Programmet lämpar sig utmärkt som självständigt tillvalsämne eller som ett verktyg i implementeringen av andra valfria ämnen.

Undervisnings- och kulturministeriets riktlinjer för entreprenörskap (2017) har utsett Ett år som företagare-programmet till en metod för att genomföra entreprenörskapsfostran i högstadiet i enlighet med de nya läroplanerna.

Programmets skeden

Steg 1
Introduktion till entreprenörskap, kompetens och affärsidé
Steg 2
Startande av företagsverksamhet och kristallisering av affärsidé
Steg 3
Övervakning, utveckling och rapportering av företagsverksamhet
Steg 4
Avslutande av företagsverksamhet, utvärdering och framtid

Ibruktagning

Rektor

Intresserad? Rekrytera en lärare från din skola som är intresserad av att arbeta som handledande lärare för Ett år som företagare-programmet. Vi utbildar lärare för programmet och i att använda läromedlen. Av läraren krävs endast entusiasm, mod och företagarattityd. Programmet lämpar sig också för att stärka teamundervisningen.

Programmet erbjuder möjligheter att skapa nätverk mellan skolan och externa aktörer.

Lärare

Prata med din rektor om du är intresserad av att fungera som handledande lärare i programmet. Tack vare sin mångsidighet lämpar sig programmet för högstadiets tillvalsämnen. Det är också lätt att kombinera olika ämnen med programmet. Teamundervisningen möjliggör användning av olika perspektiv samt utbyte och utveckling av den egna expertisen.

Kontakta oss och se våra kostnadsfria kurser. Vi hjälper dig komma igång och stöder dig i att genomföra programmet.

1

Skolan fattar ett beslut om att använda programmet och är i kontakt med Ung Företagsamhet rf.

2

UF tar kontakt. Läraren kan delta i en kostnadsfri utbildning.

3

Läraren skapar sin egen implementering i den digitala lärmiljön, som läraren bjuder in studeranden till i början av programmet. Programmet startar.

4

UF-företagen registrerar sig i systemet. 

Schema

I Ett år som företagare-programmet kan UF-företagen ha olika verksamhetstider. Verksamhetstiderna är en terminett läsårett kalenderår och tolv månader. Programmet är alltid en del av läroanstaltens utbildning och UF-företaget kan bara verka när det också har en handledande lärare. Kolla olika tidsscheman för varje aktivitet HÄR.

Lärarmaterial

Programmet omfattar högklassigt elektroniskt material för lärare och elever. Därtill får lärarna nyhetsbrev med tips och instruktioner.

Programmets läromaterial finns i en digital lärmiljö. Undervisningen kan utföras som närundervisning eller på distans.

Lärarutbildningar

Vi utbildar lärare kostnadsfritt i att använda programmet. Vi arrangera utbildningarna enligt behov, även på webben.

Deltagarna i kursen kan bestå av Ett år som företagare-programmets användare och lärare som är intresserade av programmet. Kurserna varar 1 timma.

Vanliga frågor

Hur anknyter programmet till helheter för mångsidig kompetens?

Ett år som företagare-programmet stöder mångsidig kompetens.

Tankearbete och att lära sig att lära sig
Vi uppmuntrar till att agera självständigt och till att ha förtroende för sig själv och sina egna visioner.

Kulturell kompetens, interaktion och uttryck
Vi ger handledning i hur man gör i olika situationer och lär ut färdigheter i växelverkan.

Att ta hand om sig själv och vardagskompetens
Vi övar på att ta ansvar och uppmuntrar till hållbara livsstilsval nu och i framtiden.

Multilitteracitet
Vi uppmuntrar till att använda multiläskunnighet och medieläskunnighet som påverkansmetoder.

Kompetens i information- och kommunikationsteknologi
Vi uppmuntrar till att använda informations-och kommunikationsteknik inom studierna och arbetslivet.

Arbetslivsfärdigheter och entreprenörskap
Vi erbjuder erfarenheter från arbetslivet, bekantar oss med affärsverksamhet och övar projektarbete.

Deltagande, påverkan och uppbyggnad av en hållbar framtid
Vi inriktar oss på att lära ut grunderna i ekonomiförvaltning och på att stärka elevernas förståelse av en själv som en del av ett bredare samhälle.

Hur anknyter programmet till olika ämnen?

Bildkonst
Undervisningens mål

 • att inspirera eleverna till att uttrycka sina observationer och tankar i bilder i olika miljöer med hjälp av olika verktyg och sätt att använda information

Matematik
Undervisningens mål

 • att handleda de studerande att upptäcka och förstå kopplingarna mellan saker de lärt sig
 • att uppmuntra de studerande att tillämpa matematik även i andra ämnen och i det omgivande samhället
 • att handleda de studerande i att utveckla sin informationshanterings- och analytiska kompetens samt i att kritiskt granska information
 • att handleda studerande i att stärka sin slutlednings- och huvudräkningsförmåga och motivera de studerande att använda sina färdigheter i olika situationer

Elevhandledning
Undervisningens mål

 • att uppmuntra och handleda eleverna att utveckla sina studiefärdigheter och lära sig inlärningsfärdigheter
 • att skapa förutsättningar för elevernas vilja att lära sig, bedöma sina färdigheter, identifiera och utnyttja sina talanger och styrkor, utveckla sin förmåga att identifiera sina inlärningsbehov och att ge möjlighet att vid behov ändra sina planer och strategier
 • att handleda eleverna i att identifiera faktorer som påverkar deras val och att relatera sina egna handlingar i enlighet med sina förmågor, förutsättningar och intressen
 • att hjälpa eleverna förstå vikten av arbete för sitt eget liv och samhället och främja elevernas förmåga att inse vikten av att lära sig ämnen för framtida studier, samt för kompetens som behövs i arbetslivet och för sysselsättning

Hälsoinformation
Undervisningens mål

 • att handleda eleven i att utveckla sina färdigheter i emotionell kompetens och växelverkan och förmåga att agera i olika konflikt- och krissituationer

Religion
Undervisningens mål

 • att uppmuntra eleverna att möta olika personer nu och i fortsatta studier, arbetslivet och på fritiden

Samhällskunskap
Undervisningens mål

 • att handleda eleverna i att fördjupa och hålla sina kunskaper och färdigheter i samhället, ekonomisk verksamhet och privat ekonomi uppdaterade och att kritiskt bedöma mediernas roll och betydelse
 • att uppmuntra eleverna att utveckla sin företagaranda och vara ansvarsfulla ekonomiska aktörer som känner entreprenörs- och arbetslivet och möjligheter dessa erbjuder och kan planera sin egen framtid

Modersmål och litteratur
Undervisningens mål

 • uppmuntrar eleverna att fördjupa sin kommunikatörsbild så att de lär sig observera sin egen kommunikation, identifiera sina styrkor och utvecklingsområden i olika, även multi-mediala kommunikationsmiljöer
 • att uppmuntra eleverna att utveckla sina färdigheter i att utvärdera och på lämpligt sätt använda den information de får från olika källor
 • att handleda eleven i att skriva smidigare och stärka sin kompetens att använda informations- och kommunikationsteknologi i att producera texter, fördjupa deras förståelse för skrivande som kommunikation och stärka behärskandet av allmänspråk genom att ge information om skriftspråkets konventioner

Hur görs utvärderingen?

Vissa skolor ger en anteckning om studieprestation och andra betygsätter programmet.

Bedömningen kan basera sig på prestationer som gjorts under programmet och på aktiviteten i det egna företaget. Läraren bestämmer hur utvärderingen ska genomföras.

På vilka språk finns programmet?

För närvarande finns Ett år som företagare-programmet och dess material på finska, svenska och engelska.

Vad kostar programmet?

Programmet är kostnadsfritt.

Vem kan undervisa programmet? Behöver läraren känna till entreprenörskap eller affärsverksamhet?

I programmet är lärarens roll att vara en möjliggörare för lärande, en coach och mentor. Läraren behöver inte vara expert i ämnet. I praktiken kan vilken som helst lärare implementera programmet som en del av sin undervisning.

Vad är ett UF-företag?

 • UF-företaget har inte en egentlig bolagsform eller FO-nummer.
 • UF-företag registreras inte hos Patent-och registerstyrelsen (PRH).
 • UF-företagets verksamhet är inte detsamma som att vara näringsidkare.
 • Om UF-företaget säljer produkter/tjänster under programmets lopp är aktiviteten den studerandes förvärvsinkomstsverksamhet.

UF-företaget fungerar med riktiga pengar. Hur fungerar beskattningen?

 • UF-företaget är inte momsskyldigt om UF-företagets nettoomsättning understiger 10 000 euro.
 • UF-företaget betalar inte skatt i sig självt, men vinsten som genereras av UF-företaget fördelas mellan UF-företagets delägare i slutet av verksamheten.
  • Den utdelade avkastningen är beskattningsbar inkomsten för delägarna och ska anges i den personliga skattedeklarationen under övriga förvärvsinkomster.

Vill du ta i bruk programmet vid din läroinrättning?

Läraren, lämna oss dina kontaktuppgifter eller kontakta våra experter. Vi berättar mer om Ett år som företagare-programmet och hur du tar det i bruk.

Back To Top