skip to Main Content

Ett år som företagare-programmet stöder entreprenörskap och utveckling av en egen idé. Under denna period går studenterna igenom en process som formar ett riktigt företags livscykel. I programmet grundar studenterna ensamma eller i grupp ett UF-företag som fungerar med riktiga pengar. Programmet bygger på en innovationsdel (Let’s Innovate) och en affärsverksamhetsdel (Let’s do Business).

Programmet erbjuder högskolelärare en nyckelfärdig lösning för entreprenörskapsundervisning. Programmet omfattar tävlingar, ett nationellt lärarnätverk och lärmiljön Twid. Programmet har en studerande- eller högskolespecifik registreringsavgift.

Programmet är en lågtrösklad praktisk verksamhetsmodell som ger studenterna utmaningar i linje med sina egna mål.

Programmet stöder inlärning av personliga affärs-och innovationsfärdigheter.

Dessa personliga färdigheter är allmänna arbetslivsfärdigheter, såsom interaktions-, förhandlings- och teamworkförmåga. Programmets affärsverksamhetsfärdigheter hänger ihop med att lära sig färdigheter som behövs för att inleda och starta företagsverksamhet, såsom marknadsföring, grundläggande redovisning, motivering av teamet och att hitta dess styrkor. Att utveckla innovationsfärdigheter är en process från att hitta en egen idé och utvärdera verksamhetsmiljön till produktifiering och pilottestning av idén med riktiga kunder.

Det egna UF-företaget är en lärmiljö som motiverar studenter. Eleverna ser utvecklandet av sin egen idé som en möjlighet för framtida entreprenörskap.

Undervisnings- och kulturministeriets riktlinjer för entreprenörskap (2017) har utsett Ett år som företagare-programmet till en metod för att genomföra entreprenörsfostran i högskolor i enlighet med de nya läroplanerna.

Programmets kompetensmål

 • Studenterna erkänner kraven på entreprenörskap och kan bedöma sina egna styrkor och utveckling
 • Studenterna utvecklar sina egna företagsamhetsfärdigheter, såsom färdigheter inom försäljning, grupparbete, problemlösning, kommunikationsförmåga och att hålla presentationer.
 • Eleverna bygger samarbetsnätverk för att främja affärsverksamheten
 • Studenterna identifierar och utvärderar sin egen verksamhet i företaget som del av ett team
 • Studenterna kan planera företagets affärsverksamhet
 • Studenterna kan använda affärsplaneringsverktyg och förbereda dokument som behövs för att grunda företaget
 • Studenterna kan utarbeta en affärsmodell och affärsplan för att stöda sin egen idé och utveckla den under verksamheten
 • Studenterna förstår grunderna i affärsverksamhet och kan utvärdera och utveckla verksamheten

Programmets skeden

Steg 1
Introduktion till entreprenörskap, kompetens och affärsidé
Steg 2
Startande av företagsverksamhet och kristallisering av affärsidé
Steg 3
Övervakning, utveckling och rapportering av företagsverksamhet
Steg 4
Avslutande av företagsverksamhet, utvärdering och framtid

Ibruktagning

Ansvarig person för utbildning

Intresserad? Rekrytera en lärare från din skola som vore intresserad av att arbeta som handledande lärare för Ett år som företagare-programmet. Vi utbildar lärare för programmet och i att använda läromedlen. Därmed behövs inte erfarenhet om ämnesområdet.

Programmet är en utmärkt inkörsport till nätverksaktigt arbete i en egen verksamhetsmiljö, eller rentav för marknadsföring av din institution. Varje år skriver landets medier i stor omfattning om elevernas företag.

Lärare

Prata med din chef om du vill bli handledande lärare för Ett år som företagare-programmet. Kontakta oss och se våra kostnadsfria kurser. Vi hjälper dig komma igång och stöder dig i att genomföra programmet.

1

Skolan fattar ett beslut om att använda programmet och är i kontakt med Ung Företagsamhet rf.

2

UF tar kontakt med instruktioner. Läraren kan delta i en kostnadsfri utbildning.

3

Läraren skapar sin egen implementering i Twid-miljön, som läraren bjuder in studeranden till i början av programmet. Programmet startar.

4

UF-företagen registrerar sig i systemet. UF fakturerar skolan efter registreringarna.

Schema

I Ett år som företagare-programmet kan UF-företagen ha olika verksamhetstider. Verksamhetstiderna är en terminett läsårett kalenderår och tolv månader. Programmet är alltid en del av läroanstaltens utbildning och UF-företaget kan bara verka när det också har en handledande lärare. Kolla olika tidsscheman för varje aktivitet HÄR.

Lärarmaterial

Programmet innehåller högklassigt elektroniskt material för lärare och elever. Därtill får lärarna ett månatligt nyhetsbrev med tips och instruktioner.

Läraren har en pedagogisk handbok baserad på innovationspedagogik.

Programmets läromaterial finns i den digitala Twid-miljön. Undervisningen kan utföras som närundervisning eller partiellt på distans.

Färdiga läromaterial (PowerPoint-presentationer)

Powerpoint -presentationer för lärare

 • Program introduktion för lärare
 • Program introduktion för studerande
 • Introduktion till företagande
 • Kunnande
 • Målsättningar och tidtabeller
 • Teamet
 • Affärsidé
 • Affärsidé 2
 • Namn & logo
 • Innovation
 • Roller
 • Att grunda UF-företag
 • Penningörelsen
 • Affärsverksamhetsplan
 • Pitch & försäljningspresentation
 • Pitch deck

Lärarutbildningar

Vi utbildar kostnadsfritt lärare i att använda programmet. Vi arrangerar månatliga kurser på webben. Utbildningarna hålls i Helsingfors och vid behov även på andra orter.

Deltagarna i kursen kan bestå av Ett år som företagare-programmets användare och lärare som är intresserade av programmet. Kurserna varar ca 3–4 timmar.

Kursteman:

 • Att använda Ett år som företagare-programmet  som del av undervisningen
  • Centrala frågor och metoder i Ett år som företagare-programmet
 • Utnyttjande av Ung Företagsamhet-lägren
  • Minicamp & 24h-läger
 • Circula-spel om cirkulär ekonomi och entreprenörskap

Kurserna är funktionella.

Vanliga frågor

Hur många studiepoängs helhet utgör programmet?

Programmet är vanligtvis en helhet på tio poäng.

Vilka är kraven för att använda programmet?

Programmet måste formellt godkännas som en del av studierna och måste ha en ansvarig lärare vid högskolan.

På vilka språk finns programmet?

För närvarande finns Ett år som företagare-programmet och dess material på finska och svenska. Engelskt material kommer år 2019.

Vad kostar programmet?

Programmet har en studerande- eller högskolapecifik registreringsavgift på 25 euro per studerande. Ung Företagsamhet rf skickar en faktura till läroanstalten efter att registreringstiden löpt ut.

Ung Företagsamhet rf fakturerar läroanstalten på basis av antalet registrerade studerande i systemet. När en student är registrerad hos UF-företaget görs en betalning. Detta beror på att Ung Företagsamhet rf bland annat tecknar försäkringar för programmets deltagare.

Vem kan undervisa programmet? Behöver läraren känna till entreprenörskap eller affärsverksamhet?

I programmet är lärarens roll att vara en möjliggörare för inlärning, en coach och mentor. Läraren behöver inte vara expert i ämnet. I praktiken kan vilken som helst lärare implementera programmet som en del av sin undervisning.

Vad är ett UF-företag?

 • UF-företaget har inte en egentlig bolagsform eller FO-nummer.
 • UF-företag registreras inte hos Patent-och registerstyrelsen (PRH).
 • UF-företagets verksamhet är inte detsamma som att vara näringsidkare.
 • Om UF-företaget säljer produkter/tjänster under programmets lopp är aktiviteten den studerandes förvärvsinkomstsverksamhet.

UF-företaget fungerar med riktiga pengar. Hur fungerar beskattningen?

 • UF-företaget är inte momsskyldigt om UF-företagets nettoomsättning understiger 10 000 euro.
 • UF-företaget betalar inte skatt i sig självt, men vinsten som genereras av UF-företaget fördelas mellan UF-företagets delägare i slutet av verksamheten.
  • Den utdelade avkastningen är beskattningsbar inkomsten för delägarna och ska anges i den personliga skattedeklarationen under övriga förvärvsinkomster.

Ung Företagsamhet rf har utrett Skatteförvaltningens anvisning om UF-verksamhet. Se skatteförvaltningens riktlinjer för beskattning och drift av UF-företag här.

Vill du ta i bruk programmet vid din läroanstalt?

Lämna oss din kontaktinformation och vi kommer att berätta mer om Ett år som företagare -program och hur du implementerar det.

Back To Top