skip to Main Content

Under Ett år som företagare-programmet kopplas den teoretiska kunskapen i gymnasiets läroplan till praktik. Detta sker genom att studerande driver sitt eget UF-företag, ensamma eller i grupp, med riktiga pengar och möter därmed genuina utmaningar. Programmet erbjuder mångsidiga möjligheter för att fördjupa arbetslivsfärdigheter, utveckla en företagsam attityd och förstå entreprenörskap från ett brett perspektiv.

Programmet ger gymnasieläraren en nyckelfärdig lösning för att undervisa entreprenörskap. Programmet omfattar tävlingar, ett nationellt lärarnätverk nätverket och en digital lärmiljö. Programmet är kostnadsfritt.

Programmets innehåll uppmärksammar de allmänna inlärningsmålen för mångsidig kompetens i gymnasiets läroplan 2015 (s. 34–35). Programmet stöder de ämneshelheter som definieras i gymnasiets läroplan och kan tas med i kurserbjudandet, till exempel som temakurs. Programmet är fenomenbaserat. Eleverna lär sig genom att göra, som en del av sitt eget företag.

Undervisnings- och kulturministeriets riktlinjer för entreprenörskap (2017) har utsett Ett år som företagare-programmet till en metod för att genomföra entreprenörsfostran på andra stadiet i enlighet med de nya läroplanerna.

Programmets skeden

Steg 1
Introduktion till entreprenörskap, kompetens och affärsidé
Steg 2
Startande av företagsverksamhet och kristallisering av affärsidé
Steg 3
Övervakning, utveckling och rapportering av företagsverksamhet
Steg 4
Avslutande av företagsverksamhet, utvärdering och framtid

Ibruktagning

Rektor

Intresserad? Rekrytera en lärare från din skola som är intresserad av att arbeta som handledande lärare för Ett år som företagare-programmet. Vi utbildar lärare för programmet och i att använda läromedlen. Därmed behövs inte erfarenhet av ämnesområdet.

Programmet är en utmärkt inkörsport till externa nätverk eller till och med för marknadsföring av gymnasiet. Varje år skriver landets medier om elevernas företag.

Lärare

Prata med din rektor om du är intresserad av att fungera som handledande lärare i programmet. Programmet bör finnas i gymnasiets kursutbud. Kontakta oss. Vi hjälper dig komma igång och stöder dig i att genomföra programmet.

1

Skolan fattar ett beslut om att använda programmet och är i kontakt med Ung Företagsamhet rf.

2

UF tar kontakt. Läraren kan delta i en kostnadsfri utbildning.

3

Läraren skapar sin egen implementering i den digitala lärmiljön, som läraren bjuder in studeranden till i början av programmet. Programmet startar.

4

UF-företagen registrerar sig i systemet. 

Schema

I Ett år som företagare-programmet kan UF-företagen ha olika verksamhetstider. Verksamhetstiderna är en terminett läsårett kalenderår och tolv månader. Programmet är alltid en del av läroanstaltens utbildning och UF-företaget kan bara verka när det också har en handledande lärare. Kolla olika tidsscheman för varje aktivitet HÄR.

Lärarmaterial

Programmet innehåller högklassigt elektroniskt material för lärare och elever. Därtill får lärarna ett månatligt nyhetsbrev med tips och instruktioner.

Läraren har en pedagogisk handbok baserad på innovationspedagogik.

Programmets läromaterial finns i den digitala lärmiljön. Undervisningen kan utföras som närundervisning eller delvis på distans.

Lärarutbildningar

Vi utbildar kostnadsfritt lärare i att använda programmet. Vid behov ordnar vi fortbildning.

Deltagarna i en fortbildning kan bestå av Ett år som företagare-programmets användare och lärare som är intresserade av programmet. Kurserna varar ca 1 timma.

Vanlinga frågor

Hur är programmet kopplat till ämneshelheter?

Aktivt medborgarskap, entreprenörskap och arbetsliv

I programmet startar de studerande UF-företag som fungerar med riktiga pengar och ansvarar för dess verksamhet. I programmet bekantar sig eleverna mångsidigt med olika branscher och deras experter.

Hållbar livsstil och globalt ansvar

Verksamheten vid programmets företag måste vara ansvarsfullt och de studerande uppmuntras att fundera på centrala ansvarsfrågor i sitt företag. De studerande uppmuntras att skapa affärsidéer som främjar en hållbar livsstil.

Kulturell kunskap och internationalitet

Programmet ger möjlighet till internationellt samarbete med deltagande studerande från andra länder. Ibland kan deltagarna till och med bland annat marknadsföra varandras produkter och träffa varandra. Ett år som företagare-konceptets internationalitet konceptet kan också utnyttjas med vänskapsskolor om skolan använder samma modell (programmet är i bruk i 38 europeiska länder och över 100 länder runt om i världen).

Teknik och samhälle

Programmets rapporter, presentationer och internationella samarbete kommer att genomföras elektroniskt. Kursen har ingen lärobok och läromaterialet är i elektroniskt format. Arbetet som utförs under kursen görs och returneras elektroniskt.

Hur anknyter programmet till olika ämnen?

Programmet kan naturligt implementeras inom olika ämnen. Under programmet tillämpar de studerande sin teoretiska kunskap och kompetens i praktiken. Programmets innehåll anknyter mångsidigt till bland annat följande ämnen:

Modersmål

Under programmet skriver studenterna rapporter, gör presentationer, uppträder och interagerar i olika situationer. Eleverna lär sig verbal och skriftlig produktion av text för arbetslivet.

MO2                 Språk, kultur och identitet

Kursens mål: Skrivande som process: brainstorming, planering, avgränsning av ämnet och val av perspektiv, strukturering, att ge och ta emot respons, redigering, stilistisk slipning, rubricering och finslipning

MO4                 Texter och påverkan

Kursens mål är: Att motivera sina åsikter mångsidigt, både som skribent och talare.

MO7                 Fördjupning av tal- och interaktionsfärdigheter

Kursens mål: Att utveckla sin förmåga till växelverkan i olika situationer samt att bygga och upprätthålla växelverkande interaktioner. Att utveckla sitt mod att kommunicera samt presentations- och gruppfärdigheter.

Samhällskunskap

Under utbildningen bekantar sig de studerande med bolagsformer och entreprenörskap samt aktuella ekonomiska och samhälleliga fenomen. De studerande inser hur företag och företagsamhet påverkar välfärdssamhället. Studerandes kunskaper och färdigheter för att sysselsätta sig själv förstärks.

SH2                 Ekonomisk kunskap

Denna ekonomibaserade kurs introducerar en förståelse av ekonomi och den aktuella debatten inom ekonomisk politik. Den behandlar mikro-och makroekonomiska frågor ur medborgarnas, företagens och staternas perspektiv. Kursen fokuserar på ekonomiska och politiska anknytningar samt vikten av arbete och entreprenörskap i finansiering av välfärdsstaten. Därtill granskas sambandet mellan ekonomi och miljö ur ett hållbart utvecklingsperspektiv.

Studiehandledning

Eleverna stärker sina arbetslivsfärdigheter och arbetslivskunskaper. Programmets innehåll gör det lättare för studerande att planera sin karriär och sitt liv. Elevens arbetssökarfärdigheter förstärks. Kursen tar även upp ett föränderligt och mångsidigt arbetsliv.

OPO2                 Fortbildning och arbetsliv

Kursens mål är att eleverna får utveckla sin självkännedom och sin livsplanerings- och livshanteringskompetens. Eleverna bekantar sig med nyckelteman inom fortbildnings- och yrkeslivet som underlättar karriärs- och livsplaneringskompetens och ger färdigheter för fortsatta studier och för övergången till arbetslivet samt att fördjupar sina kunskaper om  arbetslivet.

Språk (svenska & engelska + (B3 språk)

Betydelsen av kunskaper i främmande språk i arbetslivet ökar ständigt. Under programmets gång har studenterna möjlighet att utnyttja språk de lärt sig i skolan i företagets verksamhet (bland annat i sin försäljningspitch, marknadsföring av produkter/tjänster, produktion av rapporter, presentationer och webbplatser. Under programmets gång uppmuntras eleverna använda främmande språk de redan lärt sig och att våga söka sig till internationella arbetsmiljöer.

RUA5                 Vetenskap och framtid

Under kursen fördjupas färdigheterna i att tolka och framställa text och förvärva kunskap genom att söka information om kunskaps- och vetenskapsområden som intresserar studerandena. Eleverna får träna på att dela perspektiv som baserar sig på egen information eller egna åsikter. Vi funderar på olika framtidsvisioner, särskilt med tanke på teknik- och digitaliseringsperspektiv.

RUA6                 Studier, arbete och uppehälle

På kursen fördjupas uppfattningen om språkkunskaper som arbetslivsfärdighet och socialt kapital. De studerande bekantar sig med texttyper som de stöter på under fortsatta studier eller i arbetslivet. De studerande överväger planer för fortsatta studier och karriär eller arbeta på svenska även utanför Finland. Vi behandlar ekonomiska frågor som sammanhänger med livet för unga människor som går in i arbetskraften, samt bredare ekonomiska fenomen.

RUB3             Kultur och medier

Kursen stärker multiläskunnighet samt förmåga att tolka och producera olika typer av text med hjälp av olika medier. De studerande bekantar sig med finlandssvenska och andra nordiska kulturfenomen och medier i ett aktuellt perspektiv som intresserar unga.

RUB5             Studier och arbetsliv i ord

Kursen lär ut interaktionsfärdigheter som behövs i arbetslivet och diskuterar fortsatta studier och framtidsplaner. De studerande utforskar möjligheterna att studera och arbeta på svenska.

RUB6             Kommunicera och påverka i ord

ENA2             Människan i nätverk

På kursen övar de studerande sig att agera i olika språkliga och kulturella sammanhang via olika kommunikationskanaler, bland annat i internationell kontext. De studerande fördjupar sin förmåga att agera som aktiv samtalspartner och en lyssnande språkanvändare. Vi övar oss på färdigheten att formulera åsikter och att föra betydelseförhandlingar

ENA4             Samhället och omvärlden

Kursen utvecklar förmåga att inhämta information och kritisk läskunnighet samt övar förmågan att vara aktivitet på engelska.

ENA6             Studier, arbete och uppehälle

På kursen fördjupas uppfattningen om språkkunskaper som arbetslivsfärdighet och socialt kapital. De studerande bekantar sig med texttyper som de stöter på under fortsatta studier eller i arbetslivet. De studerande överväger fortsatta studier eller karriärsplaner och arbete i en internationell kontext. Vi behandlar ekonomiska frågor som sammanhänger med livet för unga människor som går in i arbetskraften, samt bredare ekonomiska fenomen.

ENA8             Kommunicera och påverka i ord

På kursen fördjupar de studerande sin färdighet att producera talat språk och bygga dialog.

Matematik

Under kursen får de studerande bekanta sig med matematiska begrepp som används i arbete och finansliv. UF-företaget som grundas under kursen fungerar med riktiga pengar. Därför är även matematiken i nyckelposition. I programmet gör studenterna beräkningar och rapporter om företagets ekonomiska situation. Innebörden i matematiska begrepp öppnas upp för de studerande via det egna företaget och dess ekonomi. De studerandes uppfattning om värdet av pengar och matematik i vardagen blir tydligare.

MAB6             Ekonomisk matematik

Kursens mål är att förstå begrepp som används i finanslivet, att utveckla matematisk beredskap för planering av den egna ekonomin, att stärka de studerandes matematiska färdigheter för att studera företagsamhet och ekonomisk kunskap.

Bildkonst

Under programmet tillämpar de studerande medel för visuell kommunikation som del av företagets verksamhet. I programmet utformar studenterna en grafisk manual för sin verksamhet (inklusive logotyp, färgvärldar och typografi). Det visuella har betydelse för företagets försäljning och marknadsföring (till exempel, webbplatser, förpackningar, visitkort). Eleverna lär sig vikten av det visuella som en del av företagsverksamhet.

KU3             Delaktighet i medier

Kursens mål är att studera mediers koppling till andra miljöer och fördjupa de studerandes kompetens inom egna bilder, konst och kulturarv samt informations- och kommunikationsteknik samt för att förstå betydelsen av visualitet för mediekommunikation, i mediemiljöer och mediepresentationer samt i design och produktion av dessa.

Övriga läroämnen

I programmet kan de studerande dra nytta av andra läroämnen som stöder de studerandes affärsidé. Om företagets affärsidé är relaterad till exempelvis tjänster för välbefinnande, aktiviteter och idrott eller livsmedel kan programmet naturligt kombineras med hälsokunskap, musik eller gymnastik.

Vilken kursbeskrivning kan jag göra av programmet?

Innehåll

I Ett år som företagare-programmet startar de studerande ensamma eller i grupp ett UF-företag för en termin eller ett läsår. Affärsidén formas enligt studenternas egna intressen.

Studenterna kan experimentera med entreprenörskap i allt från att komma med affärsidéer till att grunda ett företag och i själva försäljningsarbetet. Detta gör att de studerande riskfritt kan testa sina egna idéers lönsamhet. Samtidigt lär du dig nätverksbyggande, arbetslivets spelregler och kan tjäna pengar – verkligen!

Ung Företagsamhet rf arrangerar nationella tävlingar för UF-företag under året där UF-företagare mäter sig med varandra.

Mål

Syftet med programmet är att stärka de studerandes förmåga till teamwork, interaktion och ledarskap samt att förstå vikten av att skapa nätverk i framtiden. Genom att göra själv får gymnasieeleven utmärkta kunskaper och färdigheter för arbetslivet samt insikt om ekonomiförvaltning. Att ha meningsfulla saker att göra stärker självförtroendet och stöder karriärsplanering.

På vilka språk finns programmet?

För närvarande finns Ett år som företagare-programmet och dess material på finska, svenska och engelska.

Vad kostar programmet?

Programmet är kostnadsfritt.

Hur många kurser kan jag få från programmet?

I allmänhet har gymnasier gett 1–3 av programmets kurser. Om en elev gör 38 timmar arbete får han/hon en kurs av detta. Den studerande kan få tre kurser om han/hon har deltagit aktivt i företagets verksamhet och utveckling.

Vem kan undervisa programmet? Behöver läraren känna till entreprenörskap eller affärsverksamhet?

I programmet är lärarens roll att vara en möjliggörare för inlärning, en coach och mentor. Läraren behöver inte vara expert i ämnet. I praktiken kan vilken lärare som helst implementera programmet som en del av sin undervisning.

Vad är ett UF-företag?

  • UF-företaget har inte en egentlig bolagsform eller FO-nummer.
  • UF-företag registreras inte hos Patent-och registerstyrelsen (PRH).
  • UF-företagets verksamhet är inte detsamma som att vara näringsidkare.
  • Om UF-företaget säljer produkter/tjänster under programmets lopp är aktiviteten den studerandes förvärvsinkomstsverksamhet.

UF-företaget fungerar med riktiga pengar. Hur fungerar beskattningen?

  • UF-företaget är inte momsskyldigt om UF-företagets nettoomsättning understiger 15 000 euro (från 1.1.2021).
  • UF-företaget betalar inte skatt i sig självt, men vinsten som genereras av UF-företaget fördelas mellan UF-företagets delägare i slutet av verksamheten.
    • Den utdelade avkastningen är beskattningsbar inkomsten för delägarna och ska anges i den personliga skattedeklarationen under övriga förvärvsinkomster.

Ung Företagsamhet rf har utrett Skatteförvaltningens anvisning om UF-verksamhet. Se skatteförvaltningens riktlinjer för beskattning och drift av UF-företag på adressen  här.

Vill du ta i bruk programmet vid din läroanstalt?

Lämna oss din kontaktinformation och vi kommer att berätta mer om Ett år som företagare -program och hur du implementerar det.

Back To Top