skip to Main Content
UF-företagarens handbok. Ladda ner!

Fint att du gått med i Ett år som företagare-programmet! Denna sida innehåller viktig allmän information om etablering och drift av ett Ung Företagsamhet-företag (UF-företag).

Under Ett år som företagare-programmet får du grunda ett UF-företag som verkar med riktiga pengar för ett skolår, en termin eller ett kalenderår. Under programmet får du gå igenom alla skeden av ett företag från grundande till att avsluta företaget.

Syftet med programmet är att lära ut arbetslivsfärdigheter, företagaranda och ett aktivt förhållningssätt. Ett eget UF-företag ger motivation och en bra övningsplattform att lära sig olika färdigheter.

Programmets skeden

Steg 1
Introduktion till entreprenörskap, kompetens ochaffärsidé
Steg 2
Startande av företags-verksamhet och kristallisering av affärsidé
Steg 3
Övervakning,utveckling och rapportering av företags-verksamhet
Steg 4
Avslutande av företagsverksamhet, utvärdering och framtid

Tidtabell

I Ett år som företagare-programmet kan UF-företagen ha olika verksamhetstider. Verksamhetstiderna är en termin, ett läsår, ett kalenderår och tolv månader. Programmet är alltid en del av läroanstaltens utbildning och UF-företaget kan bara verka när det också har en handledande lärare. Kolla olika tidsscheman för varje aktivitet HÄR.

Att grunda och starta ett UF-företag

Alla delägare i UF-företaget undertecknar ett avtal om grundande av ett UF-företag och gör upp ett samarbetsavtal. Samarbetsavtalet upprättas i lika många exemplar som det finns delägare i UF-företaget. Slutligen registrerar sig UF-företaget elektroniskt via denna webbplats.

 1. Att hålla UF-företagets konstituerande möte och styrelsens första möte

I samband med det konstituerande mötet hålls första styrelsemötet Styrelsen gör upp ett protokoll som listar de frågor och beslut som behandlats vid mötet. Uppgifter och roller fastställs på mötet.

Startkapital i UF-företag

I UF-företaget är priset på en aktie är 10 € och man kan sälja högst 100 aktier. I UF-företag kan en person köpa högst 10 aktier, det vill säga investera 100 € i företaget. Köpta aktier kommer betalas till UF-företagets bankkonto inom en månad efter att kontot öppnats officiellt.

 1. Konstituerande avtal

UF-företagets konstituerande avtal har modifierats och förenklats från de papper som behövs för att grunda ett riktigt företag. Det är ett samarbetsavtal som upprättas för företagets bruk och på basis av avtalet ifylls ett webbaserat registreringsformulär.

Genom att skriva upp saker är det senare lätt att kontrollera vad som överenskommits och samtidigt kan delägarna öva sig på mötespraxis.

 1.  Ingående av samarbetsavtal

Samarbetsavtalet avtalas på basis av ömsesidiga spelregler och delägarna försöker lösa eventuella problem i förväg. I samarbetsavtalet avtalas hur man ska göra om någon vill lämna företaget, eller så kan man enas om en eventuell vinstutdelning.

 1. Registreringsformulär på webben

Fyll i vårt webbaserade registreringsformulär för Ung Företagsamhet rf:s webbsystem, som finns på denna webbplats. Det lönar sig att registrera sig först när ni har beslutat om delägarna i ert UF-företag och bestämt er framtida affärsidé.

UF-företagets verksamhet kan inte officiellt inledas förrän Ung Företagsamhet rf har behandlat registreringen och skickat en bekräftelse på godkännande.

UF-företagets regler

Interna regler

 1. Alla delägare i företaget är jämställda sinsemellan.
 2. Alla delägare i företaget åtar sig att verka för företagets bästa och gör sitt bästa för att teamet ska vara framgångsrikt.
 3. Företagets delägare behandlar varandra jämställt och allas åsikter blir hörda.
 4. Eventuella problem löses inom företaget, vid behov i samarbete med rådgivaren, den handledande läraren eller föräldrarna.
 5. Företaget upprätthåller en öppen anda och diskuterar ärenden öppet.
 6. Företagets delägare får inte baktala varandra eller tala om negativa saker ”bakom ryggen” på varandra. Interna problemen kan endast lyftas fram när alla är samlade.
 7. Företaget idkar affärsverksamhet ärligt och med god affärssed.
  1. Syftet och målet är att lära sig om affärsverksamhet, entreprenörskap och samarbete.
 8. Företagets rörelsevinst fördelas mellan delägarna enligt deras andelar i slutet av läsåret.

Verksamhetsregler

 1. Den produkt eller tjänst som tillverkas av företaget måste bearbetas och utvecklas och får inte utgöra en fara för kunden eller arbetstagaren.
 2. Företaget bör förvärva en rådgivare för att hjälpa och ge idéer för utveckling av verksamheten.
 3. Företaget väljer en styrelse i vilken alla grundare ingår automatiskt.
 4. Styrelsen beslutar om företagets angelägenheter och fattar beslut om användning av pengar samt verksamheten.
 5. Styrelsen ska handla i företagets intresse och får inte till exempel bevilja sina delägare obefogade fördelar.
 6. Företaget får inte ta lån eller köpa på kredit, då UF-företag alltid drivs med konkret tillgängliga tillgångar.
 7. Företaget bör bokföra sina inkomster och utgifter.
 8. Bolagets omsättningsgräns under verksamhetsperioden är 15 000 € (från 1.1.2021 startade UF-företags – tidigare startade  UF-företags 10 000 €). När gränsen närmar sig måste UF-företagets verksamhet upphöra.

Material

Ett år som företagare-programmets läromedel finns i online-miljön, som läraren bjuder in studeranden till i början av programmet. Merparten av programmets uppgifter lämnas också in till miljön.

Den här webbportalen innehåller även UF-företagets dokumentmallar och övriga material. Materialet finns här.

Dokument för planeringen av företagsverksamhet

Dokument relaterade till ekonomi

Dokument relaterade till rapportering

Tävlingar

Under läsåret arrangeras olika tävlingar i anslutning till programmet som UF-företagen kan delta i. Tävlingarna har kontantpriser och möjlighet att delta i SM-tävlingen, i Våga vara företagsam-finalen. Under läsåret arrangeras utöver tävlingarna även Våga vara företagsam-semifinaler som samlar UF-företagen till ett mässevenemang för att presentera sina företag och göra försäljning. De bästa UF-företagen i semifinalen får tävla om SM-vinsten i den nationella Våga vara företagsam-finalen, som äger rum i april.

Alumniverksamhet

UF-alumner, med andra ord JA Alumni Finland ry är en oberoende sammanslutning som upprätthålls av aktiva ungdomar. Syftet med verksamheten är att möjliggöra fortsatt inlärning efter Ett år som företagare-programmet. Alumnföreningen erbjuder alumner arbetslivsfärdigheter och möjlighet att bygga egna nätverk med likasinnade ungdomar.

Genom alumniverksamheten kan man till exempel få delta i Våga vara företagsam-evenemang som frivillig och delta i Job Shadow-dagen. Via alumniverksamhet kan man även samla erfarenhet av föreningsarbete.

Finlands alumniörening hör till det europeiska JA Alumni Europe-nätverket, som sammanför alumnföreningar i olika länder. JA Alumni Europe arrangerar en årlig konferens som är öppen för alla UF-alumner.

Vanliga frågor

Nedan har vi sammanställt svar på vanliga frågor om det praktiska genomförandet av programmet.

Vad är Ett år som företagare-programmet?

Ett år som företagare-programmet är ett företagarprogram som vänder sig till högstadieelever, elever på andra stadiet och högskolestuderande. I programmet grundar deltagare UF-företag som fungerar med riktiga pengar och jobbar med det i termin, ett läsår, ett kalenderår eller tolv månader.

Programmet är alltid en del av läroanstaltens undervisning och läraren ansvarar för dess praktiska genomförande.

Har UF-företag regler?

Interna regler

 1. Alla delägare i företaget är jämställda sinsemellan.
 2. Alla delägare i företaget åtar sig att verka för företagets bästa och gör sitt bästa för att teamet ska vara framgångsrikt.
 3. Företagets delägare behandlar varandra jämställt och allas åsikter blir hörda.
 4. Eventuella problem löses inom företaget, vid behov i samarbete med rådgivaren, den handledande läraren eller föräldrarna.
 5. Företaget upprätthåller en öppen anda och diskuterar ärenden öppet.
 6. Företagets delägare får inte baktala varandra eller tala om negativa saker ”bakom ryggen” på varandra. Interna problemen kan endast lyftas fram när alla är samlade.
 7. Företaget idkar affärsverksamhet ärligt och med god affärssed.
  1. Syftet och målet är att lära sig om affärsverksamhet, entreprenörskap och samarbete.
 8. Företagets rörelsevinst fördelas mellan delägarna enligt deras andelar i slutet av läsåret.

Verksamhetsregler

 1. Den produkt eller tjänst som tillverkas av företaget måste bearbetas och utvecklas och får inte utgöra en fara för kunden eller arbetstagaren.
 2. Företaget bör förvärva en rådgivare för att hjälpa och ge idéer för utveckling av verksamheten.
 3. Företaget väljer en styrelse i vilken alla grundare ingår automatiskt.
 4. Styrelsen beslutar om företagets angelägenheter och fattar beslut om användning av pengar samt verksamheten.
 5. Styrelsen ska handla i företagets intresse och får inte till exempel bevilja sina delägare obefogade fördelar.
 6. Företaget får inte ta lån eller köpa på kredit, då UF-företag alltid drivs med konkret tillgängliga tillgångar.
 7. Företaget bör bokföra sina inkomster och utgifter.
 8. Bolagets omsättningsgräns under verksamhetsperioden är 10 000 €. När gränsen närmar sig måste UF-företagets verksamhet upphöra.

Till vem riktar sig programmet? På vilka utbildningsnivåer kan programmet genomgås?

Programmet är öppet för högstadier, läroanstalter på andra stadiet och högskolor. Programmet kan genomföras när som helst om läroanstalten erbjuder det.

Hur kommer jag med i programmet?

Programmet är en del av läroanstaltens utbildning, så du måste delta i skolans Ett år som företagare-kurs. Om din skola inte erbjuder en kurs, fråga din lärare.

Det är inte möjligt att grunda ett UF-företag på fritiden.

Påverkar UF-företagets inkomster stöd?

UF-företagets inkomster inberäknas i individens årsinkomst. Om en person får avkastning från UF-företaget, måste det tas i beaktande i årsinkomsten. UF-företagets inkomster påverkar storleken på olika stöd. Kontrollera inkomstgränserna på Fpa:s webbplats.

Kan jag grunda ett UF-företag ensam?

Ja. Vi rekommenderar att du har 2–8 personer i UF-företaget, men du kan också grunda ett UF-företag på egen hand.

Kan jag delta flera gånger i programmet?

Vanligen är det endast möjligt att delta en gång i programmet under grundskolan, gymnasiet, yrkesutbildning eller högskolestudier.

För Ung Företagsamhet rf:s del det är möjligt att delta på nytt i programmet med en annan affärsidé, som identifierbart skiljer sig från din tidigare affärsidé. Dessutom måste namnet på UF-företaget vara ett annat än det tidigare. I linje med Skatteförvaltningens anvisning ska UF-företagets verksamhetstid vara högst tolv månader.

Det slutgiltiga beslutet om att delta på nytt i programmet görs av läroanstalten, då UF-verksamhet bör vara en del av läroanstaltens undervisning.

Kan ett befintligt företag delta i programmet?

Nej. UF-företagets affärsidé eller affärsområde kan inte vara samma som hos ett redan befintligt företag. UF-företagets affärsidé kan inte vara förknippat med en bransch som ett riktigt företag angett som bransch i handelsregistret. Dessutom får UF-företagets inte vara detsamma som hos ett befintligt företag.

Vad är UF-företagets företagsform?

UF-företag är inte en officiell bolagsform och har därmed inte FO-nummer. UF-företagets verksamhet är inte detsamma som att vara näringsidkare. Om företaget under programmets lopp säljer produkter/tjänster är verksamheten deltagarens personliga inkomstförvärvsaktivitet.

Registreras UF-företag i officiella företagsregister?

UF-företag är inte en officiell bolagsform. Av denna registreras UF-företagen inte hos Patent-och registerstyrelsen (PRH), utan endast i programmets eget register.

Hur fungerar beskattningen av UF-företag?

UF-företaget betalar inte skatt i sig självt, men vinsten som genereras av UF-företaget fördelas mellan UF-företagets delägare i slutet av verksamheten.  Den utdelade avkastningen är beskattningsbar inkomsten för delägarna och ska anges i den personliga skattedeklarationen under övriga förvärvsinkomster. Du hittar mer information i verktygs lådan.

Har UF-företag en omsättningsgräns?

Nettoförsäljningsgränsen för UF-företag är 10 000 euro. Om omsättningen överstiger 10 000 euro bör UF-företaget betala moms på hela beloppet, så om gränsen närmar sig bör UF-företaget avslutas.

Är UF-företaget mervärdesskattskyldigt?

Om UF-företagets omsättning understiger 10 000 euro under året behöver det inte betala mervärdesskatt.

UF-företag får inte dra av moms, så moms på inköpt material får till exempel inte dras av. När en kund köper från ett UF-företag ingår inte moms i försäljningspriset.

Vad är startkapitalet i UF-företag?

Startkapitalet i UF-företag består av pengar från grundarna. En grundare kan investera 10–100 euro i UF-företaget. Företagets högsta startkapital är 1 000 euro.

Kan man få hushållsavdrag för UF-företagets arbete?

Man kan inte få hushållsavdrag för arbete som utförs av UF-företaget.

Kan UF-företaget skaffa en betalterminal?

De flesta betalterminaloperatörer kräver ett FO-nummer för köp av en betalterminal. Just nu erbjuder SumUp en betalterminal, som kan köpas utan FO-nummer. Du kan läsa mer om dem på adressen https://sumup.fi/nuori.

”Om du är en fysisk person måste du vara minst arton (18) år gammal för att använda SumUps tjänster. Tjänsteleverantören kan när som helst be dig bevisa din ålder.”

Är UF-företagen försäkrade?

I samband med registreringen tecknar Ung Företagsamhet rf en ansvarsförsäkring hos Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia för varje UF-företag. Försäkringen omfattar ansvarsförsäkring och produktansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen gäller under UF-företagets verksamhetstid.

Dessa försäkringar kompenserar för skador på personer och egendom som orsakats utomstående, som företaget ansvarar för enligt lag. Försäkringens självriskandelar är antingen 600 eller 1 000 euro. Läs mer om försäkringar i vår verktygslåda.

Back To Top