skip to Main Content

Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa lukion opetussuunnitelman teoriatieto kytkeytyy käytäntöön aitojen tilanteiden kautta. Ohjelma tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työelämätaitojen syventämiseen, yrittäjämäisen asenteen kehittämiseen, yrittäjyyden ymmärtämiseen laaja-alaisesti ja oppiainerajat ylittäviin kokonaisuuksiin.

Ohjelmassa osallistujat perustavat yksin tai ryhmässä oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen.

Ohjelma tarjoaa lukion opettajalle avaimet käteen -ratkaisun yrittäjyyden opettamiseen. Ohjelma sisältää mm. kilpailuja, kansallisen opettajaverkoston ja verkko-oppimisympäristön. Ohjelma on ilmainen, mutta vaatii sekä opettajilta että oppilailta rekisteröitymisen.

Ohjelman sisällöissä on huomioitu LOPS 2015:n (s. 34-35) yleiset oppimistavoitteet. Ohjelma tukee LOPSin määrittelemiä aihekokonaisuuksia, ja se voidaan ottaa kurssitarjontaan esimerkiksi teemaopintona. Ohjelma perustuu ilmiöpohjaisuuteen. Opiskelijat oppivat tekemällä oikeita asioita osana omaa yritystä.

Vuosi yrittäjänä -ohjelma on nimetty Opetus- ja kulttuuriministeriön Yrittäjyyslinjauksissa (2017) yhdeksi keinoksi toteuttaa uusien opetussuunnitelmien mukaista yrittäjyyskasvatusta toisella asteella.

Ohjelman vaiheet

Step 1
Johdatus yrittäjyyteen, osaamiseen ja liikeideaan
Step 2
Yritystoiminnan käynnistäminen ja liikeidean kirkastaminen
Step 3
Yritystoiminnan seuranta, kehittäminen ja raportointi
Step 4
Yritystoiminnan lopettaminen, arviointi ja tulevaisuus
Oppimismoduulit tukevat oppimista

Alla näet moduulien aiheet. Varsinaiset moduulit löytyvät opettajan ja opiskelijan profiileista ja edellyttävät rekisteröintiä ohjelman käyttäjäksi.

Siirry rekisteröitymään

Käyttöönotto

Rehtori

Jos kiinnostuit, etsi koulustasi opettaja, joka olisi innostunut Vuosi yrittäjänä -ohjelman toteuttamisesta. Koulutamme opettajat ohjelmaan ja käyttämään oppimateriaaleja. Kokemusta aihepiiristä ei siis tarvita.

Ohjelma on erinomainen väylä verkostomaiseen työskentelyyn omassa toimintaympäristössä tai jopa lukion markkinoimiseen. Vuosittain opiskelijoiden yrityksistä kirjoitetaan laajasti valtakunnan mediassa.

Opettaja

Keskustele rehtorisi kanssa, jos haluat Vuosi yrittäjänä -ohjelman ohjaavaksi opettajaksi. Ohjelman pitää olla lukion kurssitarjottimella. Ole yhteydessä meihin ja katso maksuttomat koulutuksemme. Autamme sinut alkuun ja olemme tukenasi ohjelman toteutuksessa.

1

Opettaja rekisteröityy ohjelman käyttäjäksi.

2

Opettaja voi osallistua koulutukseen tai katsoa
koulutustallenteen.

3

Ohjelma käynnistyy koulussa ja oppimismoduulit ovat käytettävissä.

4

NY-yritykset rekisteröityvät järjestelmään. 

Aikataulu

Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa NY-yrityksillä voi olla monenlaisia toiminta-aikoja. Ne ovat lukukausilukuvuosikalenterivuosi ja 12 kuukautta. Ohjelma on aina osa oppilaitoksen opetusta. Opettaja määrittää ohjelman toiminta-ajan.

Lukio-opetuksessa useimmiten käytetyt toiminta-ajat ovat lukuvuosi ja lukukausi. Aikataulut ja niiden päivämäärät voit tarkistaa TÄÄLTÄ.

Opettajan materiaalit

Ohjelma sisältää laadukkaan sähköisen materiaalin opettajalle ja oppilaille. Opettajat saavat lisäksi kuukausittaisen uutiskirjeen, jossa on vinkkejä ja ohjeita. Ohjelman opettajan materiaalit ovat saatavilla materiaalit -sivulla täällä. NY-yrityksille tarkoitetut materiaalit ovat täällä.

Opettajalle on pedagoginen käsikirja, joka pohjautuu innovaatiopedagogiikkaan. Opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena tai osittain etänä.

Opettajan koulutukset

Koulutamme opettajat maksutta ohjelman käyttöön. Kuukausittaiset koulutukset järjestetään verkkokoulutuksina Teamsin välityksellä.

Koulutuksiin voivat osallistua Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa käyttävät sekä ohjelmasta kiinnostuneet opettajat. Koulutukset kestävät noin 1 tunnin.

Usein kysyttyä

Miten ohjelma kytkeytyy aihekokonaisuuksiin?

Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä

Ohjelmassa perustetaan oikealla rahalla toimiva NY-yritys ja kannetaan vastuuta sen toiminnasta. Ohjelmassa tutustutaan monipuolisesti erilaisiin toimialoihin ja niiden asiantuntijoihin.

Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu

Ohjelman yritysten toiminnan on oltava vastuullista ja opiskelijoita kannustetaan pohtimaan yrityksensä keskeisiä vastuukysymyksiä. Opiskelijoita kannustetaan luomaan liikeideoita, jotka edistävät kestävää elämäntapaa.

Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys

Ohjelmassa on mahdollisuus tehdä kansainvälistä yhteistyötä ohjelmassa mukana olevien opiskelijoiden kanssa eri maista. Kurssilaiset voivat mm. markkinoida toistensa tuotteita ja tavata toisiaan. Vuosi yrittäjänä -konseptin kansainvälisyyttä voi hyödyntää myös ystävyyskoulujen kanssa, jos ystävyyskoulussa on sama malli käytössä (ohjelma on käytössä 38 Euroopan maassa ja yli 100 maassa ympäri maailman).

Teknologia ja yhteiskunta

Ohjelman aikana tehtävät raportit, esitykset ja kansainvälinen yhteistyö toteutetaan sähköisesti. Kurssilla ei ole oppikirjaa ja oppimateriaali on sähköisessä muodossa. Kurssin aikana tehtävät työt tehdään ja palautetaan sähköisesti.

Miten ohjelma kytkeytyy eri oppiaineisiin?

Ohjelma on luontevaa toteuttaa yhdessä eri oppiaineiden kanssa. Ohjelmassa opiskelijat vievät teoreettisen tiedon ja osaamisensa käytäntöön. Ohjelman sisällöt liittyvät monipuolisesti esimerkiksi seuraaviin oppiaineisiin:

Äidinkieli

Ohjelman aikana opiskelijat kirjoittavat raportteja, tekevät esityksiä, esiintyvät ja ovat erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelijat oppivat työelämässä tarvittavaa suullista ja kirjallista tekstin tuottamista.

ÄI2                 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Kurssin tavoitteet: kirjoittaminen prosessina: ideointi, suunnittelu, aiheen rajaus ja näkökulman valinta, jäsentely, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja viimeistely

ÄI4                 Tekstit ja vaikuttaminen

Kurssin tavoitteet: osaa perustella niin kirjoittajana kuin puhujanakin monipuolisesti näkemyksiään.

ÄI7                 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen

Kurssin tavoitteet: kehittää kykyään toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä rakentaa ja ylläpitää vuorovaikutussuhteita. Kehittää viestintärohkeuttaan sekä esiintymis – ja ryhmätaitojaan.

Yhteiskuntaoppi

Ohjelman aikana opiskelijoille tulevat tutuksi yritysmuodot, yrittäjyys ja ajankohtaiset talouden ja yhteiskunnan ilmiöt. Opiskelijat ymmärtävät yritysten ja yrittäjyyden vaikutukset hyvinvointivaltioon. Opiskelijan tiedot ja taidot itsensä työllistämisestä vahvistuvat.

YH2                Taloustieto

Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmista. Kurssilla perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta.

Opinto-ohjaus

Opiskelija lisää työelämätaitojaan ja lisää työelämätuntemustaan. Ohjelman sisällöt auttavat ura- ja elämänsuunnittelutaidoissa. Opiskelijan työnhakutaidot vahvistuvat. Muuttuva ja monimuotoinen työelämä tulee ohjelman kurssin aikana.

OPO2             Jatko-opinnot ja työelämä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kehittää edelleen itsetuntemustaan sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojaan. Perehtyy jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin teemoihin, jotka auttavat ura- ja elämänsuunnittelutaidoissa sekä antavat valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiselle lisää työelämätaitojaan sekä syventää työelämätuntemustaan.

Kielet (ruotsi & englanti +( B3 kieli)

Vieraiden kielten osaamisen merkitys työelämässä kasvaa jatkuvasti. Ohjelman aikana opiskelijoilla on mahdollisuus hyödyntää koulussa opittuja kieliä yrityksen toiminnassa (mm. myyntipuhe, tuotteen/palvelun markkinointi, raporttien, esitysten ja verkkosivujen sisällön tuottaminen). Ohjelman aikana opiskelijat rohkaistuvat käyttämään jo oppimiaan vieraita kieliä, ja uskallus hakeutua kansainvälisiin toimintaympäristöihin vahvistuu.

RUA5              Tiede ja tulevaisuus

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista.

RUA6             Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa ruotsin kielellä myös muualla kuin Suomessa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

RUB3             Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

RUB5             Opiskelu ja työelämää puhuen

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä.

RUB6             Viesti ja vaikuta puhuen

ENA2              Ihminen verkostoissa

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja

ENA4              Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä.

ENA6              Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

ENA8              Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia.

Matematiikka

Ohjelman aikana opiskelijoille tulee tutuksi työ- ja talouselämässä käytetyt matemaattiset käsitteet. Kurssilla perustettava NY-yritys toimii oikealla rahalla. Tästä syystä matematiikan hyöty ohjelmassa on avainasemassa. Ohjelmassa opiskelijat tekevät laskelmia ja raportteja yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Matemaattiset käsitteet avautuvat opiskelijoille oman yrityksen ja sen talouden kautta. Opiskelijoiden käsitys rahan arvosta ja matematiikassa arjessa selkiytyy.

MAB6             Talousmatematiikka

Kurssin tavoitteena on ymmärtää talouselämässä käytettyjä käsitteitä, kehittää matemaattisia valmiuksiaan oman taloutensa suunnitteluun, vahvistaa laskennallista pohjaansa yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun.

Kuvataide

Ohjelman aikana opiskelijat soveltavat kuvallisen viestinnän keinoja osana yrityksen toimintaa. Ohjelmassa opiskelijat suunnittelevat yritykselleen graafisen ilmeen (mm. logo, värimaailmat, typografia). Kuvataiteella on merkitys yrityksen myynnissä ja markkinoinnissa (mm. mainokset, kotisivut, pakkaukset, käyntikortit). Opiskelijat oppivat visuaalisuuden merkityksen osana yrityksen toimintaa.

KU3                Osallisena mediassa

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutkii median yhteyksiä muihin ympäristöihin, omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön kuvallisen viestinnän sekä tieto- ja viestintäteknologian osaamistaan syventäen sekä ymmärtää visuaalisuuden merkityksen mediaviestinnässä, mediaympäristöissä ja mediaesityksissä sekä niiden suunnittelussa ja tuottamisessa.

Muut oppiaineet

Ohjelmaa voi hyödyntää muita oppiaineita, jotka tukevat opiskelijoiden liikeideaa. Jos yrityksen liikeidea liittyy esimerkiksi hyvinvointi-, ohjelma- ja liikuntapalveluihin tai elintarvikkeisiin, voi ohjelman yhdistää luontevasti terveystiedon, musiikin tai liikunnan oppiaineisiin.

Millaisen kurssikuvauksen ohjelmasta voi tehdä?

Sisältö

Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa perustetaan yksin tai ryhmässä lukukauden tai lukuvuoden ajaksi oma NY-yritys. Yrityidea muodostetaan opiskelijoiden omien kiinnostusten mukaan.

Opiskelija pääsee kokeilemaan yrittäjyyttä tuoteideoimisesta yrityksen perustamiseen ja varsinaiseen myyntityöhön. Tämä mahdollistaa omien ideoiden kannattavuuden testaamisen ilman riskejä. Samalla oppii verkostoitumista, työelämän pelisääntöjä ja voi tienata rahaa – ihan oikeasti!

Nuori Yrittäjyys ry järjestää NY-yrityksille valtakunnallisia kilpailuja vuoden aikana, joissa NY-yrittäjät ottavat mittaa toisistaan.

Ohjelmassa on 25 euron rekisteröintimaksu. Maksu sisältää vakuutuksen, oppimateriaalit ja kansalliset kilpailut lukuvuoden aikana.

Tavoitteet

Ohjelman tavoitteena on vahvistaa tiimityö-, vuorovaikutus- ja itsensä johtamisen taitoja sekä ymmärtää verkostoitumisen merkitys tulevaisuudessa. Tekemällä itse lukiolainen saa erinomaiset tiedot ja taidot työelämästä sekä ymmärryksen talouden hallinnasta. Merkityksellinen tekeminen vahvistaa itseluottamusta ja tukee urasuunnittelua.

Millä kielillä ohjelma on saatavilla?

Tällä hetkellä Vuosi yrittäjänä -ohjelma ja sen materiaali on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Englanninkielinen materiaali 2019.

Mitä ohjelma maksaa?

Ohjelma on maksuton, mutta vaatii rekisteröitymisen sekä opettajilta että oppilailta.

Rekisteröitymisen jälkeen oppilailla on voimassa mm. ohjelman tarjoamat vakuutukset.

Kuinka monta kurssia voi ohjelmasta saada?

Yleensä lukiot ovat antaneet ohjelmasta 1-3 kurssia. Jos opiskelija tekee 38h työtä, hän saa siitä yhden kurssin. Opiskelijalla voi saada kolme kurssia, jos hän on osallistunut aktiivisesti yrityksen toimintaan ja sen kehittämiseen.

Kuka voi opettaa ohjelmaa? Tarvitseeko opettajan tietää yrittäjyydestä tai liiketoiminnasta?

Ohjelmassa opettajan rooli on olla oppimisen mahdollistaja, valmentaja ja mentori. Opettajan ei tarvitse olla aiheen asiantuntija. Käytännössä kuka tahansa opettaja voi toteuttaa ohjelmaa osana opetustaan.

Mikä on NY-yritys?

  • NY-yrityksellä ei ole varsinaista yritysmuotoa eikä Y-tunnusta.
  • NY-yrityksiä ei rekisteröidä Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH).
  • NY-yrityksen toiminta ei ole elinkeinonharjoittamista.
  • Jos NY-yritys myy ohjelman aikana tuotteita/palveluita, toiminta on opiskelijan henkilökohtaista tulonhankkimistoimintaa.

NY-yritys toimii oikealla rahalla. Miten verotus toimii?

  • NY-yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen, jos yrityksen liikevaihto jää alle 15 000 euron (1.1.2021 aloittaneet yritykset, aikaisemmin aloittaneet 10 000 euroa). Jos liikevaihto on ylittämässä ko. rajan, niin NY-yrityksen liiketoiminta on lopetettava liikevaihdon osalta. Jos liiketoimintaa halutaan jatkaa, niin sen tulee tapahtua joko oikeassa perustettavassa yrityksessä tai esimerkiksi oppilaitoksen opiskelijaosuuskunnan puitteissa.
  • NY-yritys ei itsessään maksa veroa, vaan yrityksen tuottama voitto jaetaan NY-yrityksen osakkaille toiminnan päättyessä.
    • Jaettu tuotto on osakkaille veronalaista tuloa, joka pitää ilmoittaa henkilökohtaiseen veroilmoitukseen kohtaan muut ansiotulot.

Nuori Yrittäjyys ry on selvittänyt Verohallinnolta NY-yrityksiä koskevan ohjeistuksen. Tutustu Verohallinnon ohjeistukseen NY-yrityksien verotuksesta ja toiminnasta tästä.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, niin kerromme sinulle lisää Vuosi yrittäjänä -ohjelmasta ja sen käyttöönotosta.

Back To Top