skip to Main Content
Tilinpäätös

Tilinpäätös kerää kirjanpidon tapahtumat yhteen

Kun kaikki tilikauden tapahtumat on merkitty kirjanpitoon, voidaan tehdä tilinpäätös. Tilinpäätös tehdään tietyltä aikaväliltä (esim. kalenterivuosi) ja se kertoo yrityksen taloudellisen toiminnan (kuten myynnin, ostot ja muut kulut) tämän kauden aikana.

Käytännössä tilinpäätöksessä lasketaan kaikki yhden tilin tapahtumat yhteen ja merkitään tilin saldot omille riveilleen.

Tilinpäätös koostuu kahdesta osasta, tuloslaskelmasta ja taseesta.

Mikä on tuloslaskelma?

Tuloslaskelma on tilinpäätöksen osa, joka esittää tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot selkeästi yhteen paikkaan koottuna.  Tuloslaskelmasta nähdään sekä tulojen määrä että se, mihin rahaa on kulunut. Tuloslaskelman avulla lasketaan myös tilikauden tulos (voitto tai tappio).

Tuloslaskelman kertoo, miten tilikauden tulos on muodostunut. Tuloslaskelma laaditaan noudattaen määrättyä tuloslaskelmakaavaa. Kaavoja on useita erilaisia ja niistä on säädetty kirjanpitoa koskevissa asetuksissa.

Tuloslaskelmaa voi ajatella laskelmana siitä, miten budjetti on toteutunut. Budjettiin yleensä merkitään arvioidut tulot ja menot. Tuloslaskelmaan kootaan toteutuneet summat ja näitä voidaan verrata budjettiin.

Tuloslaskelman saldot ikäänkuin ”nollataan” aina tilikauden päättyessä ja niiden kerryttäminen aloitetaan aina uudestaan. Esim. myynti vuonna 2018 tai myynti vuonna 2019.

Tuloslaskelman yksinkertainen kaava voi olla seuraava:
(oikeassa yrityksessä hieman monimutkaisempi)
Allaolevan kaavan riveille markitään siis mainitun tilin loppusumma.

Tulot
Myynnit
Yhteistyösopimukset
Tulot yhteensä
__________________________

Menot
Materiaalit
Markkinointikulut
Muut kulut
Menot yhteensä

Voitto / Tappio: (tulot  – menot)

Tehkää NY-yrityksenne kirjanpidon pohjalta tuloslaskelma.

Harjoitus 1

Täytä luvut allaolevaan tuloslaskelman malliin ohjeiden mukaisesti.

Mikä on tase?

Tase kertoo yrityksen omaisuudesta ja veloista, joka siirtyy tilikaudelta toiselle. Kun tuloslaskelmassa tilin saldon (esim myynnit) kerryttäminen aloitetaan tilikauden alussa alusta, siirtyvät taseen saldot sellaisenaan seuraavalle tilikaudelle. Tase on siis yhteenveto yrityksen tilanteessa tiettynä päivänä. esim. 31.12.2018 oleva velka ei ”nollaannu” 1.1.2019 vaan siirtyy samana uudelle tilikaudelle.

Taseessa on kaksi puolta – varat ja velat, joiden summan pitää vastata toisiaan.

Varat

Varat tarkoittavat yrityksen erilaista omaisuutta.

Tilikauden lopussa lasketaan yhteen yrityksen omaisuus ryhmittäin.

  1. Pankkitileillä ja käteisenä olevat rahat
  2. Yrityksen muille lainaamat rahat
  3. Yrityksen koneet, laitteet ja muut vastaavat joita käytetään yrityksen toiminnassa myös seuraavana tilkautena
  4. Varaston arvo (eli paljonko yrityksellä on esim. myymättömiä tuotteita varastossa)
  5. Yrityksen muut sijoitukset (jos yritys esim. omistaa vuokrattavan asunnon tai muuta tuottavaa omaisuutta)

Velat

Tilikauden lopussa tehdään yhteenveto kaikista yrityksen veloista ja vastuista muille. Näitä ovat

  1. Yrityksen velat ulkopuolisille (vieras pääoma).
  2. yrityksen osakkaiden yritykseen sijoittama oma pääoma
  3. tilikauden voitto (kuuluu omistajille ja lasketaan tuloslaskelmasta).

Taseen kaava on lyhyesti seuraava:

Varat (vastaavaa kirjanpitotermillä)
Rahat pankkitilillä
Rahat käteisenä
Siirtosaamiset (laskut, joita ei ole vielä maksettu)
Koneet ja laitteet
Varastossa olevat tuotteet
Yrityksen muu omaisuus ja sijoitukset
Varat yhteensä

Velat ja vastuut (vastattavaa kirjanpitotermillä)
Velat yrityksen ulkopuolisille (vieras pääoma)
Oma pääoma *
Tilikauden voitto **
Velat ja vastuut yhteensä

*Omistajien yritykseen sijoittamaa rahaa.
** Tilikauden voitto on yrityksen velkaa (tai vastuuta) omistajilleen. Omistajat voivat päättää, miten voitto käytetään. Yleensä NY-yrityksissä voitto jaetaan lopuksi omistajille. Oikeissa yrityksissä osa voitosta jaetaan osinkona omistajille ja loput jätetään yrityksen käyttöön. Tällä rahalla voidaan yritystä kehittää eteenpäin

Harjoitus 2

Harjoittele taseen kaavaa alla olevan harjoituksen avulla.

Back To Top