skip to Main Content

Vuosi yrittäjänä -ohjelma ja NY-yritys on nuorelle mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti, ohjatusti osana opintoja. NY-yritys ei ole elinkeino, vaan se on koulun yrittäjyyskurssi, jonka toteutustapa se on. NY-yrittäjänä nuori saa toteuttaa oman yritysideansa, joka voi perustua hänen omiin kiinnostuksen kohteisiinsa ja osaamiseensa.

NY-yritys toimii oikealla rahalla ja myy tuotteitaan tai palveluitaan asiakkaille. Tämä lisää ohjelman vaikuttavuutta, nuorten motivaatiota toimintaan ja tuo mukaan liike-elämän elementtejä. Samalla nuoria kannustetaan aktiivisiksi ja oma-aloitteisiksi.

Unohtumattoman oppimiskokemuksen lisäksi nuori saa Nuori Yrittäjyys ry:n myöntämän todistuksen, josta ilmenee ohjelman aikana opitut asiat. Todistus on erinomainen lisä nuoren ansioluetteloon.

Vuosi yrittäjänä -ohjelma on oppimiskokemus nuorelle. Uskomme, että ohjelma antaa monipuolisia valmiuksia työelämään. Sinun tärkein tehtäväsi huoltajana on kiinnostua, kuunnella, kysellä, kannustaa ja kehua.

NY-yrityksestä lyhyesti

 • NY-yrityksen voi perustaa nuori, joka on mukana Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa omassa oppilaitoksessaan.
 • NY-yrityksen myynti on yleensä 100 – 10 000 euroa. NY-yrityksen liikevaihtoraja on 15 000 euroa.
  • NY-yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen eikä se itsessään maksa veroja.
  • NY-yrityksen tekemästä työstä ei saa kotitalousvähennystä.
 • NY-yrityksestä saatu tuotto on nuoren henkilökohtaista tulonhankkimistoimintaa.
 • NY-yritykselle on otettu Nuori Yrittäjyys ry:n toimesta toiminnan vastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus. Vakuutuksista voit lukea täältä.
  • Nuori saa halutessaan Fennian tapaturmavakuutuksen ohjelman ajaksi. Lue lisää täältä.
 • NY-yrityksen voi perustaa yksin tai ryhmässä.
 • NY-yritys ei ole virallinen yhtiömuoto eikä sillä ole Y-tunnusta.
 • NY-yrityksen toiminta ei ole elinkeinonharjoittamista.

Mitä ohjelmassa oppii?

Työelämätaitoja ja yrittäjämäistä asennetta
Vuorovaikutus-, ryhmätyö- ja johtajuustaitoja
Ideasta tuotteeksi prosessin oppiminen
Omien vahvuuksien löytäminen tekemisen kautta
Yrityksen toimintamallin oppiminen käytännössä
Ongelmien ratkaisu ja haasteellisista tilanteista selviäminen
Liiketoimintaosaamista; markkinointia & taloushallintoa

Neuvonantajaksi NY-yritykselle?

NY-yritys etsii itselleen neuvonantajan, joka tukee ja sparraa yritystä sen toiminnassa. Esimerkiksi nuoren vanhempi, sukulainen tai paikallinen yrittäjä voi ryhtyä neuvonantajaksi. Neuvonantaja saa tarvitessaan tukea Nuori Yrittäjyys ry:ltä.

NY-yritys ei tarvitse yrittäjyyden yksityiskohdat tuntevaa asiantuntijaa, vaan henkilön, joka on kiinnostunut jakamaan kokemuksen yrittäjyydestä ja etsimään yhdessä vastauksia NY-yrityksen kysymyksiin. Neuvonantaja ei ole juridisesti vastuussa yritystoiminnasta.

Neuvonantajan tehtävät

Neuvonantajan tehtävään kuuluu ideoiden kommentointi, parannusehdotukset, mahdolliset kontaktit alueen toimijoihin, neuvot ja ehdotukset NY-yrityksen tuotannon, markkinoinnin ja myynnin kehittämiseksi. Neuvonantajana tapaat NY-yritystä sovittuna aikana.

Keskustelemalla nuorten kanssa yrityksen toiminnasta huomaat oppivasi itsekin uusia asioita ja pääset sisälle sekä aloittavan yrityksen ongelmiin että nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin.

Miksi ryhtyä neuvonantajaksi?

 • Pääset seuraamaan nuoren kasvamista yrittäjyyteen ja elämään mukana yrittäjyyden haasteissa ja onnistumisissa.
 • Voit toimia aikuisena tukijana nuorelle.
 • Saat ohjaus- ja mentorointikokemusta.

Jos neuvonantaja toimii itse yrittäjänä, voi hänen yrityksensä toimia NY-yrityksen kummiyrityksenä.

Vaikuttavuus

Opin vastuunottamista ja -kantamista 82 %
Yrittäjämäisen asenteen tärkeys 77 %
Oma-aloitteisuuteni lisääntyi 74 %
Ryhmätyötaitoni kehittyivät 68 %
Ohjelma antoi realistisen kokemuksen yrittäjyydestä 59 %
Ymmärsin oman työni arvon 58 %
Vahvisti itseni työllistämisen taitoja 54 %

Poimintoja NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman palautekyselyn keskiarvoista vuosilta 2013 – 2018 (N: 2962).

Tutustu Vuosi yrittäjänä -ohjelman tutkimustuloksiin

Pitkäkestoinen yrittäjyyskasvatus vahvistaa työelämässä tarvittavia valmiuksia ja tukee samalla kaikkea oppimista. Tutkimus osoittaa nyt selvästi, että taidot karttuvat tekemällä, sanoo Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja Virpi Utriainen.

Kaksivuotiseen ICEE-tutkimukseen osallistui 12 000 vastaajaa viidestä maasta (Belgia, Italia, Latvia, Suomi ja Viro). JA Europen tutkimus toteutettiin yhteistyössä osallistuneiden maiden opetusministeriöiden kanssa ja sitä on tuettu Euroopan komission Erasmus+ -ohjelman rahoituksella. Suomesta vastaajia oli 2 400.

Yrittäjyyskasvatukseen osallistuneiden nuorten ja vertailuryhmän välillä ero monialaisessa osaamisessa, työelämävalmiuksissa ja opiskelumenestyksessä oli Suomessa selkeästi suurempi kuin muualla Euroopassa.

Monialainen osaaminen syntyy käytännön tekemisestä

Tutkimus paljastaa myös, että Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan osallistuneet nuoret käsittävät yleisesti eri oppiaineiden ja kokonaisuuksien hyödyn paremmin kuin ne nuoret, jotka eivät osallistuneet ohjelmaan.

Koulussa opittujen asioiden soveltaminen arkisiin tilanteisiin edistää asioiden merkityksen ymmärtämistä ja seurauksena on parempi menestys opinnoissa. Vaikka avaintaitojen (mm. suullinen viestintä, matemaattiset taidot, päätöksentekotaito) kehittäminen ei ole Vuosi yrittäjänä-ohjelman päätarkoitus, Suomessa vaikutus oli selkeä. Esim. päätöksentekokyky vahvistuu merkittävästi laaja-alaisen oppimisen myötä. 

Yrittäjyyskasvatus innostaa opettajia

Yrittäjyyskasvatus on moderni ja käytännönläheinen tapa opettaa. Yrittäjyyskasvatus voidaan integroida vaivatta useisiin aineisiin. Nämä kaksi aihetta nousivat vahvasti esiin tutkimukseen osallistuneiden suomalaisten opettajien vastauksista. Enemmistö opettajista korosti tarvetta keskittyä kokemuksiin perustuviin menetelmiin. Osa opettajista painotti oppimistavan pedagogisia etuja: he alkoivat ymmärtää opiskelijoitaan paremmin, mikä muutti heidän välisensä suhteen luonnetta.

ICEE-tutkimus selvitti Vuosi yrittäjänä -ohjelman vaikutuksia 15-20 vuotiaisiin nuoriin lukioissa ja ammattikouluissa. Suomalaiset tutkimuskoulut olivat Kainuun ammattiopisto, Etu-Töölön lukio, Business College Helsinki, Helsingin kielilukio ja Raisio seudun koulutuskuntayhtymä Raseko.

Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa opetussuunnitelmien tavoitteita tukevia ohjelmia lasten ja nuorten yrittäjyysasenteen, työelämävalmiuksien sekä oman talouden hallinnan vahvistamiseen esiopetuksesta korkea-asteelle – tekemällä oppien. www.nuoriyrittajyys.fi.

Back To Top